Vorig resultaat Volgend resultaat

Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over het eerste halfjaar NV Nederlandse Spoorwegen Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht Eigen Vermogen over het eerste halfjaar NV Nederlandse Spoorwegen

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's)  eerste halfjaar  
  2014 2013
     herzien*
Resultaat over de verslagperiode 133 -76
Aanpassingen voor:    
Afschrijvingen 165 168
Bijzondere waardeverminderingen 1 273
Overige mutaties 46 -53
  345 312
Mutatie werkkapitaal 12 83
  357 395
Betaalde financieringslasten en betaalde winstbelasting -21 -23
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 336 372
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten -390 -113
Nettokasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten -54 259
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten -32 -108
     
Netto-toename (-afname) geldmiddelen en kasequivalenten -86 151
Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari 770 823
Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen  -   -
Geldmiddelen en kasequivalenten per 30 juni 684 974

 * De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijziging (klik hier voor meer informatie)