Vorig resultaat Volgend resultaat

Verkorte geconsolideerde balans per 30 juni 2014 NV Nederlandse Spoorwegen Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over het eerste halfjaar NV Nederlandse Spoorwegen

Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's) eerste halfjaar  
  2014 2013
    herzien*
     
Opbrengsten  2.051   1.957
Bedrijfslasten  -1.868   -2.082
Aandeel resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode  12   16
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  195   -109
Nettofinancieringsresultaat  -17   -16
Resultaat voor belastingen  178   -125
Winstbelasting  -45   49
Resultaat over de verslagperiode  133   -76
     
Toe te rekenen aan:    
De aandeelhouder van de vennootschap  133   -76
Minderheidsbelang  -   -
Verlies/winst over de verslagperiode  133   -76

 * De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijziging (klik hier voor meer informatie)