Vorig resultaat Volgend resultaat

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2013 NV Nederlandse Spoorwegen Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen NV Nederlandse Spoorwegen

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013 NV Nederlandse Spoorwegen

  (in miljoenen euro's)  2013   2012*
       
   Resultaat over de verslagperiode   -43   263
   Aanpassingen voor:     
1-3  Afschrijvingen   351   351
   Bijzondere waardeverminderingen   285   17
   Resultaat uit verkoop deelnemingen   17   11
   Nettofinancieringsresultaat   26   24
   Resultaat uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode   -1   -1
   Mutatie aan komende jaren toe te rekenen baten   -12   -37
   Winstbelasting   -46   67
       
     577   695
       
   Mutatie voorraden   10   -7
   Mutatie debiteuren en overige vorderingen   -493   218
   Mutatie voorzieningen   -75   56
   Mutatie overige langlopende verplichtingen   172   -131
   Mutatie kortlopende verplichtingen exclusief kredietinstellingen   280   89
       
     471   920
       
   Betaalde financieringslasten   -22   -13
27  Betaalde winstbelastingen   -20   -6
       
   Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten   429   901
       
   Ontvangen financieringsbaten   12   15
   Dividend uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode   1   1
   Vervreemding (verwerving) van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten (verworven) geldmiddelen   -11   9
1,3  Verwerving van (im)materiële vaste activa   -319   -465
2  Verwerving van vastgoedbeleggingen   -21   -13
   Ontvangsten uit overige beleggingen  519   1.105
   Betalingen uit overige beleggingen  -472   -975
   Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen   -44   -118
   Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen   10   45
   Vervreemding (im)materiële vaste activa en vastgoedobjecten   20   29
       
   Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten   -305   -367
       
   Nettokasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten   124   534
       
   Ontvangst uit leasebetalingen   15   -
   Aflossing van opgenomen leningen   -73   -404
   Opname langlopende leningen   -   357
10  Betaald dividend   -92   -74
       
   Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten   -150   -121
       
  Netto-mutatie geldmiddelen en kasequivalenten  -26   413
  Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari  948   534
  Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen  -3   1
  Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december  919   948

 * De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijzigingen (klik hier voor meer informatie).