Vorig resultaat Volgend resultaat

Samenvatting van belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving Schattingen en beoordelingen

Stelselwijzigingen

De Groep heeft de volgende nieuwe richtlijnen en wijziging van richtlijnen, inclusief mogelijk hieruit resulterende wijzigingen van andere richtlijnen, met als datum van eerste toepassing 1 januari 2013 toegepast.

  • IAS 19 Personeelsbeloningen
  • IFRS 13 Waardering tegen reële waarde

Daarnaast heeft de Groep in 2013 een stelselwijziging met betrekking tot wisseldelen doorgevoerd.
De vergelijkende cijfers 2012 zijn aangepast.

IAS 19 Vrijetijdsaanspraken

Naar aanleiding van een herziene IAS 19 richtlijn is de waarderingsgrondslag voor de reservering van vrijetijdsaanspraken gewijzigd. De reservering is berekend als langlopend waarbij rekening is gehouden met de rentevoet en verwachte loonontwikkeling. De reservering is gepresenteerd als kortlopend. Deze stelselwijziging heeft geleid tot een hogere waardering van de reservering voor vrijetijdsaanspraken per 1 januari 2013 van € 1 miljoen (per 1 januari 2012: nihil) op de waardering van de verplichtingen van de Groep. De vergelijkende cijfers zijn aangepast, waarbij het resultaat 2012 is verlaagd met € 1 miljoen.

IAS 19 Personeelsbeloningen

Als gevolg van herziene IAS 19 heeft de Groep haar grondslagen voor financiële verslaggeving gewijzigd met betrekking tot het bepalen van de inkomsten of uitgaven inzake toegezegd-pensioenregelingen. De netto rentelasten (-baten) als onderdeel van de pensioenkosten worden berekend door de disconteringsvoet te hanteren over de nettoverplichting (het nettoactief). Voorheen bepaalde de Groep de rentelast aan de hand van de disconteringvoet over de verplichtingen en de rentebaten op basis van het verwachte rentabiliteitspercentage op de pensioenactiva op de lange termijn.

Het resultaat 2012 is als gevolg van de stelselwijziging verlaagd met € 3 miljoen en de niet gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen verhoogd met € 3 miljoen. Het totale eigen vermogen primo en ultimo 2012 is daarmee ongewijzigd gebleven.

IFRS 13 Waardering tegen reële waarde

IFRS 13 introduceert een uniform raamwerk voor waardering tegen reële waarde en informatieverschaffing over waardering tegen reële waarde waar deze waarderingsgrondslag op grond van andere IFRS-standaarden verplicht is of is toegestaan.

Overeenkomstig de overgangsbepalingen van IFRS 13, heeft de Groep de nieuwe richtlijnen voor de waardering tegen reële waarde prospectief toegepast zonder daarbij vergelijkende cijfers aan te passen. De toepassing van IFRS 13 heeft geleid een aanpassing van de waardering van derivaten met € 0,1 miljoen positief.

Stelselwijziging wisseldelen

De Groep heeft in 2013 een stelselwijziging met betrekking tot de wisseldelen doorgevoerd. De wisseldelen die tot en met 2012 als materiële vaste activa werden geclassificeerd, zijn met ingang van 1 januari 2013 opgenomen onder de voorraden, inclusief toepassing van de bijbehorende waarderingsgrondslagen. Deze wijze van verslaggeving sluit beter aan bij hetgeen in de markt gebruikelijk is. De materiële vaste activa (onderdelen) ultimo 2012 zijn afgenomen met € 51 miljoen, de voorraden zijn toegenomen met € 61 miljoen. De bovenstaande effecten hebben geleid tot een toename van het eigen vermogen van € 7 miljoen per 1 januari 2013 (impact per 1 januari 2012: € 4 miljoen). De vergelijkende cijfers over 2012 zijn herrekend op basis van deze nieuwe waarderingsgrondslagen. Dit heeft geleid tot een verhoging van het resultaat over het 2012 met € 3 miljoen.

Presentatie van posten van niet-gerealiseerde resultaten (IAS 1)

Naar aanleiding van de wijzigingen in IAS 1 heeft de Groep de presentatie gewijzigd van posten met betrekking tot niet-gerealiseerde resultaten in het verkorte geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten. Posten die mogelijk naar de winst- en verliesrekening zullen worden gereclassificeerd, worden nu afzonderlijk gepresenteerd van posten die nooit zullen worden gereclassificeerd. De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig herzien.
De inwerkingtreding van de wijzigingen in IAS 1 heeft geen effect op opgenomen activa en verplichtingen en gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de Groep.