Vorig resultaat Volgend resultaat

GRI tabel Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2013 NV Nederlandse Spoorwegen

Geconsolideerde balans per 31 december 2013 NV Nederlandse Spoorwegen

vóór resultaatbestemming

  (in miljoenen euro's) 31 december 2013 31 december 2012*
  Activa    
       
1 Materiële vaste activa 3.127 3.405
2 Vastgoedobjecten 320 314
3 Immateriële vaste activa 137 117
4 Investeringen verwerkt volgens de equity-methode 14 14
5 Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen 206 176
6 Uitgestelde belastingvorderingen 387 346
  Totaal vaste activa 4.191 4.372
       
       
7 Voorraden 114 134
5 Overige beleggingen 231 279
8 Debiteuren en overige vorderingen 1.002 509
6 Te vorderen winstbelasting 30 11
9 Geldmiddelen en kasequivalenten 919 948
  Totaal vlottende activa 2.296 1.881
       
  Totaal activa 6.487 6.253
       
  Eigen vermogen en verplichtingen    
  Eigen vermogen    
10 Geplaatst aandelenkapitaal 1.012 1.012
10 Reserves 2.075 1.893
  Onverdeeld resultaat -43 263
  Totaal groepsvermogen 3.044 3.168
  Minderheidsbelang derden  -   -
  Totaal eigen vermogen 3.044 3.168
       
11 Aan komende jaren toe te rekenen baten 122 134
12 Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten 731 577
13 Personeelsbeloningen 37 35
14 Voorzieningen 182 277
15 Overlopende posten 34 39
6 Uitgestelde belastingverplichtingen 158 153
  Totaal langlopende verplichtingen 1.264 1.215
       
12 Leningen en overige financiële verplichtingen 57 48
6 Verschuldigde winstbelasting 12 12
16 Crediteuren en overige schulden 1.181 1.248
17 Vooruitontvangen baten 733 387
14 Voorzieningen 196 175
  Totaal kortlopende verplichtingen 2.179 1.870
  Totaal verplichtingen 3.443 3.085
  Totaal eigen vermogen en verplichtingen 6.487 6.253
 

 * De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijzigingen (klik hier voor meer informatie).