Vorig resultaat Volgend resultaat

Geconsolideerde balans per 31 december 2013 NV Nederlandse Spoorwegen Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2013 NV Nederlandse Spoorwegen

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2013 NV Nederlandse Spoorwegen

  (in miljoenen euro's) 2013 2012*
       
19 Opbrengsten  4.606   4.638
20 Kosten personeel  1.662   1.606
21 Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen  626   364
22 Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden  549   565
23 Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten  515   558
24 Infraheffing  638   551
25 Overige bedrijfslasten  680   640
  Bedrijfslasten  4.670   4.284
  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  -64   354
  Financieringsbaten  11   15
  Financieringslasten  -37   -40
26 Nettofinancieringsresultaat  -26   -25
  Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode  1   1
  Resultaat voor winstbelastingen  -89   330
27 Winstbelasting  46   -67
  Resultaat over de verslagperiode  -43   263
       
  Toe te rekenen aan:    
  De aandeelhouder van de vennootschap  -43   263
  Minderheidsbelang  -   -
  Resultaat over de verslagperiode  -43   263

 * De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijzigingen (klik hier voor meer informatie).