Vorig resultaat Volgend resultaat

Acquisitie en verkopen van bedrijven 2 Vastgoedobjecten

1 Materiële vaste activa

(In miljoenen euro's)                
2012 Terreinen Bedrijfs-gebouwen Overige vaste installaties Rollend materieel Onderdelen Apparatuur en bedrijfs-materieel Werken en materieel in constructie Totaal*
Aanschaffingsprijs per 1 januari   119   462   146   5.417   99   568   475   7.286
Investeringen              442   442
Activeringen  14   13   8   429   1   68   -539   -6
Acquisities  -   -   -   5   -   -   -   5
Koersverschillen  -   -   -   1   -   1   -   2
Desinvesteringen  -1   -8   -2   -28   -   -8   -13   -60
Terugneming bijzondere waardeverminderingen  -   -   -   3   -   -   -   3
        
Overige mutaties  -   -   -   -25   -1   -7   -52   -85
                 
Aanschaffingsprijs per 31 december   132   467   152   5.802   99   622   313   7.587
           
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari  26   213   104   3.079   58   423   -   3.903
                 
Afschrijvingen  2   17   10   236   5   55   -   325
Desinvesteringen  -   -7   -3   -24   -   -5   -   -39
Bijzondere waardeverminderingen  -   -   -   2   -   -   -   2
Terugneming bijzondere waardeverminderingen  -   -   -   -   -   -   -   -
Koersverschil  -   -   -   -   -   -   -   -
Overige mutaties  -   -   -   -7   -1   -1   -   -9
                 
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december  28   223   111   3.286   62   472   -   4.182
                 
Boekwaarde per 1 januari  93   249   42   2.338   41   145   475   3.383
                 
Boekwaarde per 31 december  104   244   41   2.516   37   150   313   3.405
                 
                 
2013 Terreinen Bedrijfs-gebouwen Overige vaste installaties Rollend materieel Onderdelen Apparatuur en bedrijfs-materieel Werken en materieel in constructie Totaal
Aanschaffingsprijs per 1 januari  132   467   152   5.802   99   622   313   7.587
Investeringen              376   376
Activeringen  1   86   13   266   -   66   -432   -
Acquisities  -   -   -   -   -   -   -   -
Koersverschillen  -   -   -   -1   -   -1   -   -2
Desinvesteringen  -4   -5   -1   -115   -2   -14   -   -141
Bijzondere waardeverminderingen  -   -   -   -   -   -   -88   -88
                 
Overige mutaties  -   -4   -1   7   -1   1   -2   -
                 
Aanschaffingsprijs per 31 december   129   544   163   5.959   96   674   167   7.732
                 
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari  28   223   111   3.286   62   472   -   4.182
                 
Afschrijvingen  2   17   10   239   3   52   -   323
Desinvesteringen  -   -4   -1   -67   -2   -11   -   -85
Bijzondere waardeverminderingen  -   -   -   184   -   2   -   186
Terugneming bijzondere waardeverminderingen    -   -   -   -   -   -   -
Koersverschil  -   -   -   -1   -   -   -   -1
                 
Overige mutaties   -1   1   -   -1   -   1   -   -
                 
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december  29   237   120   3.640   63   516   -   4.605
 
Boekwaarde per 31 december  100   307   43   2.319   33   158   167   3.127

 * De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijziging wisseldelen  (klik hier voor meer informatie). 

 

De post ‘overige mutaties’ heeft vooral betrekking op intercompany-eliminaties en -reclassificaties.

Een deel van de treinen die op de balans zijn opgenomen, maakt deel uit van in het verleden afgesloten crossborder-leasetransacties. De boekwaarde van het rollend materieel dat ultimo 2013 in crossborder leases is ondergebracht bedraagt € 127 miljoen (2012: € 156 miljoen).

Ten behoeve van Eurofima-leningen welke geen onderdeel uitmaken van de crossborder-leasefinanciering(en) zijn zekerheden verstrekt in de vorm van een pandrecht op rollend materieel. De boekwaarde hiervan is € 406 miljoen (2012: € 382 miljoen). Daarnaast zijn er voor een bedrag van € 100 miljoen (2012: € 36 miljoen) zekerheden gesteld met betrekking tot (geleasde) activa. Verdere toelichting is opgenomen onder de paragraaf Financieel Risicobeheer (zie noot 28).

Werken en materieel in constructie bestaan voornamelijk uit investeringen in treinen en gebouwen.

Bijzondere waardevermindering en terugneming

Waardering V250-activa en contract AnsaldoBreda

De Groep heeft in de loop van 2013 definitief besloten dat het V250-materieel niet meer zal worden ingezet (buitengebruik gesteld). In 2013 is een waardeverminderingsverlies (afwaardering van activa) van netto € 125 miljoen verwerkt, bestaande uit de reeds betaalde bedragen onder aftrek van de daarmee verband houdende bankgaranties. De afwaardering is als volgt verwerkt:

Bijzondere waardevermindering rollend materieel 181  
Bijzondere waardevermindering werken en materieel in constructie 88  
Totaal   269
Vordering uit hoofde van bankgarantie   -81
Overig (waaronder een vervallen verplichting voor nog niet betaalde koopsom)    -63
     
Inschatting impairmentverlies   125

Gezien de onzekerheden rondom de afwikkeling van het contract is geen rekening gehouden met eventuele financiële gevolgen zoals het alsnog betalen van verplichtingen voortkomend uit het contract, eventuele claims over en weer en/of een eventuele verkoopopbrengst van het V250-materieel.

De bandbreedte van de eventuele impact op het resultaat ligt tussen € 0 en € 300 miljoen verlies voor de Groep. Hiervan is een bedrag van € 125 miljoen ten laste van het resultaat 2013 verwerkt.

Overige bijzondere waardevermindering en terugneming

De berekeningen die leiden tot bijzondere waardeverminderingen en terugnemingen hiervan zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde disconteringsvoet na belastingen die ligt tussen 6,5% en 9,1% (2012: tussen 6,5% en 9,1%).