Vorig resultaat Volgend resultaat

Duurzaam inkopen Totale opbrengsten

Financiële positieSpecificatie bedrijfsopbrengsten   2013   2012
   %  %
Opbrengsten reizigersvervoer 3.936  85% 3.877  84%
Opbrengsten knooppuntontwikkeling en -exploitatie 708 15% 809 17%
Opbrengsten overige activiteiten 73 2% 58 1%
Intra groep eliminaties -111 -2% -106 -2%
  4.606  100% 4.638  100%

Financiële positie en resultaat uit bedrijfsactiviteiten

Om al onze ambities waar te maken, is een gezonde financiële positie nodig. Investeringen moeten vervolgens ook leiden tot voldoende rendement om zo de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Dat is ook in het publieke belang. Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten bedroeg in 2013 € 64 miljoen negatief. In 2012 was dat € 354 miljoen positief. Ten opzichte van 2012 daalden de opbrengsten in 2013 met € 32 miljoen en stegen de lasten met € 386 miljoen. NS heeft in juni haar besluit bekendgemaakt het V250-materieel niet meer in te zetten. In 2013 is daardoor een waardeverminderingsverlies (afwaardering van activa) van netto € 125 miljoen verwerkt. Dit verlies bestaat uit de reeds betaalde bedragen onder aftrek van de daarmee verband houdende bankgaranties. Daarnaast hebben wij in 2013 een dotatie aan de voorziening HSL-Zuid gedaan van € 110 miljoen. In totaal is er derhalve in 2013 € 235 miljoen aan lasten genomen. Daar tegenover hebben wij in 2013 voor € 207 miljoen aan kosten ten laste van de gevormde voorziening voor de verlieslatende exploitatie van de HSL-Zuid gebracht. Vooral door het waardeverminderingsverlies en de dotatie aan de voorziening is het bedrijfsresultaat over 2013 lager dan over 2012. Ook zonder deze posten zou het bedrijfsresultaat zijn gedaald, door de gestegen kosten bij het reizigersvervoer en de afname van de binnenlandse reizigersgroei.