Vorig resultaat Volgend resultaat

Financiële positie Bedrijfslasten

Totale opbrengsten

De opbrengsten bedroegen € 4.606 miljoen in 2013 ten opzichte van € 4.638 miljoen in 2012.

Opbrengsten reizigersvervoer

De opbrengsten van reizigersvervoer namen met € 59 miljoen toe tot € 3.936 miljoen. Het vervoer op het binnenlandse net zoals dat door NS Reizigers wordt verzorgd, nam met € 40 miljoen toe tot € 2.015 miljoen.. De stijging komt vooral door hogere opbrengsten uit de verkoop van enkele reizen en retours. De opbrengsten van het binnenlandse en internationale (grensoverschrijdende) vervoer door NS Hispeed waren in 2013 lager: dit komt door het stoppen van de Beneluxlijn en het stilleggen van de Fyra-verbinding Amsterdam-Brussel. De opbrengsten bedroegen in 2013 € 163 miljoen (2012 € 185 miljoen). De opbrengsten van het reizigersvervoer in het buitenland door Abellio zijn in 2013 € 1.596 miljoen. Dit is € 75 miljoen hoger dan in 2012 vooral ten gevolge van het volledig meetellen van de Greater Anglia-concessie in 2013. Deze concessie is gestart in februari 2012.

Opbrengsten knooppuntontwikkeling en -exploitatie

De opbrengsten van knooppuntontwikkeling en -exploitatie zijn met € 101 miljoen afgenomen tot € 708 miljoen. Deze daling is vooral het gevolg van de verkoop van het Stadskantoor Utrecht in 2012.

Overige activiteiten

De overige activiteiten omvatten naast concernleiding en concernstaven ook ondersteunende bedrijfsonderdelen.

Specificatie bedrijfslasten   2013   2012  
   %  %  
Lonen en sociale lasten  1.456  31% 1.390  32%  
Inhuur personeel  99  2% 120  3%  
Overige personeelskosten 76  2% 96  2%  
Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen 626  13% 364  9%  
Gebruiken grond- en hulpstoffen, voorraad en energie  549  12% 565  13%  
Uitbesteed werk / andere externe kosten 515  11% 558  13%  
Infraheffing  638  14% 551  13%  
Overige bedrijfslasten 711  15% 640  15%  
Totaal bedrijfslasten  4.670  100% 4.284  100%