Vorig resultaat Volgend resultaat

Totale opbrengsten Gebruiksvergoeding railinfrastructuur

Bedrijfslasten

De bedrijfslasten van NS stegen van € 4.284 miljoen in 2012 naar € 4.670 miljoen in 2013, vooral door de afwaardering van het V250-materieel. In 2013 is daarnaast per saldo € 97 miljoen onttrokken aan eerder gevormde voorzieningen voor de exploitatie van HSL-Zuid. In 2012 werd er per saldo € 12 miljoen gedoteerd.

De lonen en sociale lasten zijn met 5 procent gestegen van € 1.390 miljoen in 2012 naar € 1.456 miljoen in 2013. Voor medewerkers die vallen onder de NS CAO en andere CAO’s is in 2013 € 60 miljoen pensioenpremie betaald (2012 € 44 miljoen). Voor medewerkers onder de NS CAO geldt dat de afgedragen pensioenpremie voor twee derde deel voor rekening van de onderneming komt en voor een derde van de medewerkers.

De afschrijvingskosten zijn gestegen ten opzichte van 2012. Dit komt vooral door de afwaardering van het V250-materieel.

De kosten voor het gebruik van grond- en hulpstoffen, voorraden en energie, alsmede de kosten van uitbesteed werk zijn gedaald ten opzichte van 2012. Dit komt vooral door minder activiteiten bij knooppuntontwikkeling en –exploitatie. De overige bedrijfslasten zijn gestegen door dotaties aan voorzieningen..