Vorig resultaat Volgend resultaat

Financiering TOP-programma

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedroeg aan het einde van het verslagjaar € 3.044 miljoen (2012: € 3.168 miljoen). Afgelopen jaar is dividend over het nettoresultaat van 2012 € 92 miljoen aan de overheid als aandeelhouder uitgekeerd. Het verlies over de verslagperiode van € 43 miljoen is bij het eigen vermogen opgenomen. De solvabiliteit is 47 procent en daarmee verslechterd ten opzichte van vorig jaar (2012: 51 procent).

Financiële kerncijfers 2013-2012

  2013 2012
Van het vermogen    
Garantievermogen/balanstotaal 47% 51%
Vlottende activa/kortlopende schulden 1,1 1,0
Werkkapitaal 1) -976 -1.168
Balanstotaal  6.487   6.253
Van de rentabiliteit    
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten / bedrijfsopbrengsten (ROS) 2 -1,4% 7,6%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten / gemiddeld geinvesteerd vermogen (ROI) 3 -1,5% 7,9%
Winst over de verslagperiode / gemiddeld eigen vermogen (ROE) -1,4% 8,6%
 

werkkapitaal: voorraden plus kortlopende vorderingen minus kortlopende schulden 
geïnvesteerd vermogen: balanstotaal minus niet-rentedragende, kortlopende verplichtingen