Vorig resultaat Volgend resultaat

2 Vastgoedobjecten 4 Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

3 Immateriële vaste activa

2012 Goodwill Overige immateriële vaste activa Totaal
Aanschaffingsprijs per 1 januari  32   71   103
       
Investeringen  1   37   38
Acquisities  11   4   15
Vervreemdingen  -   -1   -1
Overige mutaties  -   2   2
Aanschaffingsprijs per 31 december  44   113   157
       
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari  5   16   21
       
Afschrijvingen  -   11   11
Bijzondere waardeverminderingen   6   2   8
Vervreemdingen  -   -   -
Overige mutaties  -   -   -
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december  11   29   40
       
Boekwaarde per 1 januari  27   55   82
Boekwaarde per 31 december  33   84   117
       
2013 Goodwill Overige immateriële vaste activa Totaal
Aanschaffingsprijs per 1 januari  44   113   157
       
Investeringen  -   33   33
Acquisities  -   -   -
Vervreemdingen  -7   -4   -11
Overige mutaties  -   -3   -3
Aanschaffingsprijs per 31 december  37   139   176
       
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari  11   29   40
       
Afschrijvingen  -   12   12
Bijzondere waardeverminderingen   -   -   -
Vervreemdingen  -7   -2   -9
Overige mutaties  1   -5   -4
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december  5   34   39
       
Boekwaarde per 31 december  32   105   137

Onder de overige immateriële vaste activa is een bedrag opgenomen van € 4 miljoen welke betrekking heeft op aangekochte immateriële vaste activa.

De kasstromen die gebruikt zijn voor de vaststelling van bijzondere waardeverminderingen zijn gebaseerd op de door de desbetreffende eenheid opgestelde businessplannen voor een periode van 5 jaar. Per kasstroomgenererende eenheid is een gewogen gemiddelde disconteringsvoet vastgesteld overeenkomstig met die van vergelijkbare bedrijven. De berekeningen die leiden tot bijzondere waardeverminderingen en terugnemingen hiervan zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde disconteringsvoet na belastingen die ligt tussen 6,5% en 9,1% (2012: tussen 6,5% en 9,1%). De goodwill ultimo boekjaar heeft volledig betrekking op het segment Reizigersvervoer.

De uitgevoerde impairmenttoetsen hebben in 2012 aanleiding gegeven tot een afboeking van goodwill van € 6 miljoen en overige immateriële vaste activa van € 2 miljoen van een buitenlandse deelneming.