Vorig resultaat Volgend resultaat

4 Investeringen verwerkt volgens de equity-methode 6 (Uitgestelde) belastingvorderingen en -verplichtingen

5 Overige financiële vaste activa, incl. beleggingen

  31 december 2013 31 december 2012
Tot de vaste activa behorende overige financiële activa    
Voor verkoop beschikbare financiële activa  136   135
Tot einde looptijd aangehouden financiële activa  2   2
Financiële leases  22   23
Overige financiële vaste activa  46   16
Totaal  206   176
     
Tot de vlottende activa behorende overige financiële activa    
Deposito's  231   279
     
Totaal  231   279
     
Totaal voor verkoop beschikbare financiële activa  136   135
Totaal tot einde looptijd aangehouden financiële activa  2   2

Deposito’s en obligaties (opgenomen in voor verkoop beschikbare financiële activa en tot einde looptijd aangehouden financiële activa) alsmede liquide middelen zijn onder meer bestemd voor betaling van de aangegane investeringsverplichtingen van circa € 330 miljoen (2012: € 360 miljoen), aflossing en rentebetaling van de leningen, langlopende voorzieningen en verplichtingen.

De in 2012 opgenomen financial lease met DB Schenker Rail Nederland NV is afgewikkeld. In 2013 is de groep een nieuw leasecontract aangegaan met een partij voor een bedrag van € 13 miljoen.

Onder de overige financiële vaste activa is een verstrekte lening aan HTM Personenvervoer N.V. in de vorm van cumulatief preferente aandelen opgenomen. Het verstrekte bedrag van € 30 miljoen is onderverdeeld in reële waarde van een lening (€ 26 miljoen) en reële waarde van een optie van € 4 miljoen. De waarde van de optie is gebaseerd op het cumulatieve marktconforme rendement (4%) dat NS moet terugbetalen op het moment dat zij besluit om tussentijds de leenovereenkomst te beëindigen. Op het moment dat de Groep besluit om geen gebruik te maken van de optie zal de vervolgwaardering (geamortiseerde kostprijs) van zowel de lening als de opties ongewijzigd blijven. De optie wordt gezien de looptijd beschouwd als langlopend. Per 1 januari 2017 zullen, indien geen gebruik wordt gemaakt van de optie, de cumulatief preferente aandelen worden omgezet naar gewone aandelen met winstgerechtigdheid onder betaling van een aanvullende storting van € 15 miljoen.

Het met de overige beleggingen samenhangende krediet-, valuta- en renterisico van de Groep wordt nader toegelicht in noot 28.