Vorig resultaat Volgend resultaat

7 Voorraden 9 Geldmiddelen en kasequivalenten

8 Debiteuren en overige vorderingen

  31 december 2013 31 december 2012
     
     
Vorderingen op opdrachtgevers uit onderhanden projecten  5   5
Debiteuren   645   246
Nog te factureren opbrengsten  72   71
Overige belastingen en sociale lasten  23   21
Overige vorderingen  257   166
     
Totaal  1.002   509

In het debiteurensaldo ultimo 2013 is de gefactureerde opbrengst studentenkaart voor 2014 begrepen. De opbrengst studentenkaart voor 2013 is pas in 2013 gefactureerd en derhalve niet opgenomen in het debiteurensaldo ultimo 2012.

Onder de debiteuren en overige vorderingen is een bedrag opgenomen van € 466 miljoen (2012: € 33 miljoen) met betrekking tot verbonden partijen.

Het met debiteuren en overige vorderingen (exclusief onderhanden projecten in opdracht van derden) samenhangende kredietrisico alsmede de bijzondere waardeverminderings­verliezen staan vermeld in noot 28.

Onderhanden werk uit onderhanden projecten

  31 december 2013 31 december 2012
Kosten onderhanden projecten  198   308
Gerealiseerde winsten en verliezen   30   29
  
   228   337
  
Af: Gedeclareerde termijnen  253   387
     
  -25 -50
Opgenomen onder:    
Vorderingen op opdrachtgevers uit onderhanden projecten  5   5
Vooruitontvangen bedragen onderhanden werken -30 -55
  -25 -50

De crediteuren en overige schulden staan vermeld in noot 16.