Vorig resultaat Volgend resultaat

8 Debiteuren en overige vorderingen 10 Eigen vermogen

9 Geldmiddelen en kasequivalenten

Geldmiddelen

  31 december 2013 31 december 2012
Kas- en banksaldi  871   889
Op korte termijn opvraagbare deposito's  47   54
Gebonden rekeningen  1   5
     
Totaal 919 948

De geldmiddelen staan met uitzondering van € 91 miljoen (2012: € 89 miljoen) volledig ter vrije beschikking (zie ook noot 5).

Het renterisico van de Groep en een gevoeligheidsanalyse voor financiële activa en verplichtingen staan vermeld in noot 28.