Vorig resultaat Volgend resultaat

16 Crediteuren en overige schulden 18 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

17 Vooruitontvangen baten

Dit betreft voornamelijk vooruitontvangen baten Studentenkaart en vooruitontvangen abonnementsgelden (ultimo 2012: vooruitontvangen abonnementsgelden). Zie ook toelichting debiteuren in noot 8.