Vorig resultaat Volgend resultaat

19 Opbrengsten 21 Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

20 Kosten personeel

  2013 2012
Lonen en salarissen  1.260   1.187
Premies sociale verzekeringen  167   159
Bijdragen aan toegezegde-bijdrage pensioenregelingen  32   28
Bijdragen aan toegezegd-pensioenregelingen  28   16
Overige personeelskosten  76   96
Inhuur personeel  99   120
Totaal  1.662   1.606

De gemiddelde personeelsbezetting, uitgedrukt in mensjaren:

  2013 2012
Reizigersvervoer  25.174   24.342
Knooppuntontwikkeling en -exploitatie  3.312   3.213
Overige activiteiten  499   470
Totaal  28.985   28.025

Beloningen van bestuurders

Inleiding

In 2012 heeft herijking plaatsgevonden van het beloningsbeleid voor de directie van NS. Daarbij is er gekeken naar de maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied in Nederland. Ultimo 2012 is er een nieuw beloningsbeleid voor NS-directieleden ingevoerd dat van toepassing is op de vanaf dat moment aan te trekken directieleden.

Remuneratie 2013

De remuneratie voor de in 2013 aangetrokken president-directeur is gebaseerd op dit nieuwe beloningsbeleid. De remuneratie voor de op 1 januari 2013 zittende directieleden is gebaseerd op het beloningsbeleid zoals dat daarvoor van toepassing was.

Kerndoelstelling van het nu geldende beloningsbeleid is de raad van commissarissen in staat te stellen om goed gekwalificeerde leden voor de directie aan te trekken en te behouden. Het beloningsbeleid dient de doelstellingen en strategie van NS te ondersteunen en te bevorderen.

De beloning wordt vastgesteld op voorstel van de remuneratiecommissie door de raad van commissarissen. De remuneratiecommissie bestaat uit mevrouw T.M Lodder (voorzitter), de heer C.J. Van den Driest en mevrouw I. Jankovich. Besproken zijn onder meer het beloningsbeleid, de targets en de jaarkalender.

Elementen van de beloning en de verhouding tussen de elementen

De beloning van de directie bestaat uit een vast inkomen met secundaire arbeidsvoorwaarden (onkostenvergoeding, leaseauto, pensioen) en een variabel inkomen korte termijn.

Hoogte van de beloning in relatie tot de externe beloningsmarkt

De totale beloning wordt op basis van het beloningsbeleid gebaseerd op een gewogen combinatie van de beloningsverhoudingen in twee externe Nederlandse referentiemarkten, t.w. ‘publiek en semi-publiek’ en ‘privaat’. Op basis van de medianen uit deze markten wordt een gewogen mediaan vastgesteld in de verhouding 60 ‘publiek en semi-publiek’: 40 ‘privaat’. Ten aanzien van de peergroup ‘publiek en semi-publiek’ is een groep samengesteld van organisaties die qua aard, omvang, complexiteit en impact zoveel mogelijk van vergelijkbare orde zijn als NS. Deze semi-publieke groep is eind 2012 vastgesteld en bestaat uit AMC, Belastingdienst, Connexxion, GVB, Havenbedrijf Rotterdam, Ministerie van I&M, ProRail en Vitens. Er wordt gekeken naar de ‘total cash’ beloning van de topbestuurders van deze organisaties. Voor de private markt wordt gekeken naar het beloningsniveau van Nederlandse bestuurdersfuncties met vergelijkbaar functieniveau. De bestuursfuncties bij NS worden hiertoe geanalyseerd met behulp van de functiewegingsmethodiek van HAY-Group, een methodiek die binnen NS ook voor andere functies wordt gebruikt. Het referentie-inkomen voor het vaste inkomen van de president-directeur ligt 20% boven het referentie-inkomen van de andere directieleden.

Per 1 januari 2013 is het vaste inkomen van de directieleden van NS aangepast met 0,5% en per 1 februari 2013 met 3%. Dit is conform de aanpassing die is afgesproken in de NS CAO en passend in het beloningsbeleid.

Prestatiecriteria variabel beloningsdeel

Het variabele inkomen is gericht op de realisatie van uitdagende doelstellingen binnen één boekjaar en bedraagt voor de huidige president-directeur op basis van het geldende beloningsbeleid maximaal 20% van het vaste inkomen. Het bedraagt voor de huidige directieleden maximaal 40% van het vaste inkomen, dit is gebaseerd op het voorheen geldende beloningsbeleid.

Het variabele deel is opgebouwd uit 2 categorieën, te weten het reizigersbelang en het bedrijfseconomische belang. In de onderlinge weging tussen de categorieën wordt een factor 75:25 gehanteerd. Het behalen van het gebudgetteerde bedrijfsresultaat voor interest en belastingen (“EBIT) wordt gehanteerd als bedrijfseconomische doelstelling. De categorie reizigersbelang legt een nadrukkelijke link naar de maatschappelijk belangrijke “openbaar vervoer” functie. De doelstellingen hebben betrekking op algemeen klantoordeel, reizigerspunctualiteit en reputatie (“reptrack-pulsescore”). Beide categorieën kennen objectief meetbare prestatiecriteria, waarvoor targets worden afgesproken die over een tijdvak van één jaar worden gemeten en beoordeeld. Een score van minder dan 90% in de kwalitatieve categorie en/of in de financiële categorie leidt er toe dat geen variabel inkomen over dat jaar wordt vastgesteld. In het beloningsbeleid is een claw-back clausule opgenomen. De raad van commissarissen behoudt zijn discretionaire bevoegdheid tot het vaststellen van het variabel inkomen.

In 2013 is geen variabele beloning uitbetaald nadat de raad van commissarissen, gebruik makend van zijn discretionaire bevoegdheid, had besloten om over 2012 geen variabele beloning toe te kennen aan NS-directieleden. Ook in 2014 zal geen variabele beloning worden uitgekeerd gezien de prestaties van NS in 2013.

Pensioenregeling

De directieleden nemen deel aan de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds (Spoorwegpensioenfonds).

Arbeidsovereenkomsten

De heer T.H. Huges is met ingang van 1 oktober 2013 tot president-directeur van NS benoemd voor een periode van 4 jaar. In de met hem afgesloten arbeidsovereenkomst heeft de raad van commissarissen de corporate governance code nr. II.1.1 en nr. II.2.8 gevolgd ten aanzien van respectievelijk de duur van de benoeming en een eventuele schadeloosstelling, alsmede op basis het goedgekeurde besluit van de aandeelhouder een verlaging van het vaste inkomen met 15% ten opzichte van zijn voorganger. De variabele beloning bedraagt maximaal 20% van het vaste salaris. Voorts worden de kosten van de ziektekostenverzekering voor de heer Huges vergoed.

Mevrouw M.W.L. van Vroonhoven is per 1 augustus 2013 voor een periode van 4 jaar herbenoemd als lid van de directie van NS. In de met haar afgesloten arbeidsovereenkomst heeft de raad van commissarissen de corporate governance code nr. II.1.1 en nr. II.2.8 gevolgd ten aanzien van respectievelijk de duur van de benoeming en een eventuele schadeloosstelling. De variabele beloning bedraagt op basis van haar arbeidsovereenkomst maximaal 40% van het vaste salaris.

De heer E.M. Robbe is met ingang van 1 januari 2011 voor een periode van 4 jaar benoemd als lid van de directie van NS. Ook in zijn arbeidsovereenkomst zijn de hierboven genoemde corporate governance-uitgangspunten opgenomen. De variabele beloning bedraagt op basis van zijn arbeidsovereenkomst maximaal 40% van het vaste salaris.

Bezoldiging directie

De specificatie van de brutobeloningsbedragen per directielid die voor rekening van de vennootschap komen, zijn:

In euro’s 2013 2012
T.H. Huges*    
Vast salaris  107.500  0
Variabele beloning 0 0
     
E.M. Robbe    
Vast salaris  391.586   379.210
Variabele beloning 0 0
     
M.W.L. van Vroonhoven    
Vast salaris  391.586   379.210
Variabele beloning 0 0
     
A. Meerstadt**    
Vast salaris  378.521   489.141
Variabele beloning 0 0
     
Totaal   1.269.193   1.247.561
*1 oktober tot en met 31 december 2013
** 1 januari tot en met 30 september 2013

Crisisheffing

Het bedrag aan bezoldiging directie is exclusief een bedrag van € 114.921 aan (door de overheid vastgestelde) crisisheffing. Over 2012 was dit bedrag € 231.210.

Pensioen

Het werkgeversdeel van de pensioenlasten bedraagt voor de gehele NS-directie in 2013 € 53.278 (2012: € 39.474). Het werkgeversdeel van de pensioenlasten is 2/3 deel van de totale pensioenlasten.

Leaseauto’s

Conform de leaseautoregeling van NS hebben de directieleden van NS recht op een leaseauto. In de regeling bestaat de mogelijkheid om af te zien van een leaseauto, tegen bruto uitbetaling van het leasebedrag. De heer Huges maakt gebruik van deze regeling en ontvangt overeenkomstig de regeling een bedrag van € 1.310 bruto per maand. De heer Robbe maakte tot 12 december 2013 gebruik van deze regeling en ontving overeenkomstig de regeling tot die datum een bedrag van € 1.310 bruto per maand. Met ingang van 12 december 2013 maakt de heer Robbe gebruik van een leaseauto. In de regeling is tevens de mogelijkheid opgenomen om te kiezen voor een kleinere leaseauto, met bruto uitbetaling van het verschil tussen feitelijke leasekosten en maximaal toegestaan leasebedrag. Mevrouw van Vroonhoven heeft gekozen voor deze optie en ontvangt maandelijks een bedrag van € 525 bruto.

Beëindiging dienstverband op verzoek van de heer Meerstadt

Aan het dienstverband van de heer A. Meerstadt met NS zal op 1 april 2014 een einde komen. Vanaf het neerleggen van zijn president-directeurschap per 1 oktober 2013 tot einde dienstverband is hij adviseur van de directie met behoud van zijn salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform zijn arbeidsovereenkomst. Van 1 oktober tot en met 31 december 2013 is aan hem in verband daarmee een bedrag ter grootte van €126.583 uitgekeerd.  

Vroegvertrekregeling van de heer Niggebrugge

De heer Niggebrugge heeft ingaande mei 2011 gebruik gemaakt van een vroegvertrekregeling. Deze regeling is vastgelegd in zijn arbeidsovereenkomst uit 2000. De regeling geldt voor 24 maanden, ingaande 1 mei 2011 op 90% van het laatst vastgestelde salaris. In 2013 is aan hem een bedrag ter grootte van € 142.017 uitgekeerd. Daarmee is de vroegvertrekregeling conform afspraken beëindigd.

Beloning commissarissen

De ten laste van de vennootschap komende beloning van de commissarissen over 2013 bedraagt in totaal € 211.347. In 2012 bedroeg de ten laste van de vennootschap gekomen beloning van commissarissen van het concern € 207.686. De beloning bestaat uit een vast honorarium en een vergoeding voor deelname aan een of meer commissies. De specificatie van de bedragen per commissaris is als volgt:

In euro’s 2013 2012
     
C.J. van den Driest (voorzitter, lid remuneratiecommissie, voorzitter selectie- en benoemingencommissie)  38.965   5.180
     
F.J.G.M. Cremers (vice-voorzitter, voorzitter audit commissie)  40.150   40.150
     
I.M.G. Jankovich (per 1 maart 2013) (lid remuneratiecommissie en lid selectie- en benoemingencommissie)  23.803   -
     
T.M. Lodder (lid remuneratiecommissie en lid selectie- en benoemingencommissie)  34.900   35.215
     
M.J. Oudeman (tot 13 maart 2013) (lid remuneratiecommissie en lid selectie- en benoemingencommissie)  5.898   29.900
     
P. Rosenmöller (lid auditcommissie)  29.900   29.900
     
J.J.M. Kremers (lid auditcommissie)  29.900   27.641
     
W. Meijer (tot 13 maart 2013) (lid remuneratiecommissie en lid selectie- en benoemingencommissie)  7.831   39.700
     
Totaal  211.347   207.686

Er zijn geen leningen, voorschotten of garantstellingen ten behoeve van directieleden of commissarissen verstrekt door de vennootschap.

Alle aandelen van NV Nederlandse Spoorwegen zijn in handen van de Staat der Nederlanden. Er zijn geen rechten toegekend aan directieleden, commissarissen of personeelsleden om aandelen in de vennootschap te nemen of te verkrijgen.