Vorig resultaat Volgend resultaat

29 Verbonden partijen Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 2013 NV Nederlandse Spoorwegen

Enkelvoudige balans per 31 december 2013 NV Nederlandse Spoorwegen

(vóór winstbestemming)

  31 december 2013 31 december 2012*
     
Financiële vaste activa  3.044   3.168
     
Totaal activa  3.044   3.168
 
Eigen vermogen    
Geplaatst aandelenkapitaal  1.012   1.012
Reserve omrekeningsverschillen  1   2
Onderzoek en ontwikkelingskosten  48   15
Afdekkingsreserve  -28   -36
Herwaarderingsreserve  6   6
Actuariële reserve  13   11
Algemene reserve  2.035   1.895
Resultaat over de verslagperiode  -43   263
Totaal eigen vermogen  3.044   3.168
     
Totaal passiva  3.044   3.168
* De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijzigingen in de geconsolideerde jaarrekening