Vorig resultaat Volgend resultaat

Grondslagen voor de jaarrekening (enkelvoudig) Eigen vermogen (enkelvoudig)

Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening

De in de toelichting opgenomen bedragen zijn in miljoenen euro’s, tenzij anders is aangegeven.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

  2013 2012*
Stand per 1 januari  3.168   2.982
Resultaataandeel   -43   263
Uitgekeerd dividend over voorgaande verslagperiode  -92   -74
Overige mutaties  11   -3
Stand per 31 december  3.044   3.168
* De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijzigingen in de geconsolideerde jaarrekening