Vorig resultaat Volgend resultaat

Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening Overige gegevens

Eigen vermogen (enkelvoudig)

    31 december 2013   31 december 2012*
         
Geplaatst aandelenkapitaal    1.012     1.012
         
Wettelijke reserves        
Reserve omrekeningsverschillen    1     2
Onderzoek en ontwikkelingskosten    48     15
Afdekkingsreserve    -28     -36
Totaal wettelijke reserves    21     -19
         
Herwaarderingsreserve    6     6
         
Overige reserves        
Actuariële reserve    13     11
         
Algemene reserve        
Stand per 1 januari  1.895     1.922   
Uitgekeerd dividend  -92     -74   
Resultaat over voorgaande verslagperiode  263     68   
Overige mutaties  -31     -21   
Totaal algemene reserve    2.035     1.895
Totaal overige reserves    2.048     1.906
         
Totaal reserves    2.075     1.893
Resultaat over de verslagperiode    -43     263
Minderheidsbelang    -     -
         
Totaal eigen vermogen    3.044     3.168
* De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijzigingen in de geconsolideerde jaarrekening

Begin 2012 heeft de Groep in een van haar kapitaalbelangen met de bestaande aandeelhouders nieuwe afspraken gemaakt om de resterende aandelen, te kunnen verwerven. De herwaardering in 2012 naar reële waarde van het bestaande belang heeft geresulteerd in een bate van € 6 miljoen in 2012. Deze bate is opgenomen in het resultaat uit groepsmaatschappijen en via de regel ‘overige mutaties’ van de algemene reserve overgeboekt naar de herwaarderingsreserve.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Tegen de NV Nederlandse Spoorwegen en geconsolideerde deelnemingen zijn, anders dan vermeld op pagina 40, geen vorderingen ingesteld die niet op een adequate manier in de balans zijn verwerkt.

Nagenoeg alle tot de Groep behorende dochterondernemingen zijn voor de vennootschapsbelasting gevoegd in de fiscale eenheid NV Nederlandse Spoorwegen, met uitzondering van buitenlandse concernonderdelen. Dientengevolge is NV Nederlandse Spoorwegen hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de in de fiscale eenheid opgenomen dochterondernemingen.

Belangrijkste deelnemingen

NV Nederlandse Spoorwegen is de houdstermaatschappij van NS Groep NV. NS Groep NV is de enige dochteronderneming van NV Nederlandse Spoorwegen. Voor een overzicht van de deelnemingen wordt verwezen naar pagina 60.


Utrecht, 12 februari 2014

 

Raad van commissarissen

 

Directie 

C.J. van den Driest
voorzitter 

T.H. Huges
president-directeur 
F.J.G.M. Cremers
vice-voorzitter
  
E.M. Robbe 
Mevrouw I.M.G. Jankovich
 
Mevrouw M.W.L. van Vroonhoven 
J.J.M. Kremers 

 
Mevrouw T.M. Lodder 

 
P. Rosenmöller