Vorig resultaat Volgend resultaat

Economische impact NV Nederlandse Spoorwegen

Managen van risico’s

Jaarlijks voert NS risicoanalyses uit. Daaruit leiden wij af wat onze belangrijkste risico’s zijn. Die risico’s delen wij onder in strategische, operationele, financiële, rapportage- en compliancerisico’s. De directie volgt deze risico’s actief en stelt vast hoe ze beter beheerst kunnen worden.

De directie is verantwoordelijk voor de bepaling welke risico’s acceptabel zijn (de zogenaamde risicoacceptatie). Bij deze afweging kijken wij naar de samenhang van enerzijds een betrouwbare en veilige dienstverlening voor klanten, bezoekers en medewerkers en anderzijds de gevolgen voor de (financiële) positie van NS. Het rapporteren over de risico’s door de diverse bedrijfsonderdelen aan de directie en management en het bespreken ervan met de directie NS en groepsraad is een integraal onderdeel van de planning- en controlcyclus.

Systeem van risicobeheersing en interne controle

De directie is verantwoordelijk voor de opzet en het testen van de werking van systemen van risicobeheersing en interne controle. Deze systemen hebben tot doel significante risico’s te identificeren en de gewenste mate van beheersing te identificeren en te waarborgen.
Het systeem van risicobeheersing en interne controle is erop gericht om de directie en het management inzicht te geven in de status en ontwikkeling van beheersing van significante risico’s voor NS. Risicomanagement helpt de directie haar bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Hierbij streven wij ernaar om de kans op fouten, op het nemen van verkeerde beslissingen en op het verrast worden door onvoorziene omstandigheden zoveel mogelijk te reduceren. Volledige uitsluiting valt niet te garanderen. Het is evenmin uit te sluiten dat NS blootstaat aan risico’s die nog niet bekend zijn of die (nog) niet belangrijk worden geacht. Bovendien kan geen enkel systeem van risicobeheersing en interne controle de absolute zekerheid bieden dat wij ondernemingsdoelstellingen behalen, verliezen vermijden en fraude of overtredingen van wetten en regels volledig voorkomen. Zo is NS bijzonder gevoelig voor weers- en natuurverschijnselen, zie bijvoorbeeld de storm van 28 oktober 2013 met de nodige schade aan treinen en stations. Deze kunnen wij niet voorkomen. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat de gevolgen ervan zoveel mogelijk beperkt blijven.

De directie rapporteert en legt verantwoording af over het systeem van risicobeheersing en interne controle aan de raad van commissarissen na een bespreking daarvan in de auditcommissie van de raad.
Gelet op bovenstaande zijn wij van oordeel dat de systemen van risicobeheersing en interne controle ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico’s in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt en een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat.

De directie verklaart dat, voor zover bekend,

  • de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van NS, en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
  • het jaarverslag een getrouw beeld geeft van de toestand op balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar; en dat:
  • in het jaarverslag de voornaamste risico’s waarmee NS wordt geconfronteerd, zijn beschreven

Voornaamste risicofactoren

De directie heeft strategische, operationele, financiële, rapportage- en compliancerisico’s geïdentificeerd die van invloed kunnen zijn op de realisatie van de doelstellingen van NS.

  Huidig risico profiel
  Impact Kans
Strategische risico’s    
Continuïteit van concessie(s) H L
Europese strategie H M
Lange Termijn Spooragenda H M
Financiële positie NS  H H
Operationele risico’s    
veiligheid H M/L
Reisinformatie H M
IT continuïteit H M
Financiële risico’s    
Afwikkeling FYRA  H M
Rapportagerisico’s    
Verstrekking onjuiste informatie L L
Compliancerisico’s    
Niet voldoen aan wet- en regelgeving M L


Het risicobeleid ten aanzien van de financiële risico’s heeft als doel de risico's waarmee NS zich geconfronteerd ziet in kaart te brengen en te analyseren, passende risicolimieten en -controles te bepalen en naleving van de limieten te bewaken. Beleid en systemen voor financieel risicobeheer worden regelmatig geëvalueerd en, waar nodig, aangepast aan de veranderingen in de marktomstandigheden en de activiteiten van NS. Het gevoerde risicobeleid voor beheersing van overige financiële risico’s (o.a. markt-, krediet- en liquiditeitsrisico) treft u in detail aan op de pagina over Financieel risicobeheer.
De financiële gevolgen van de bij ons bekende juridische claims en geschillen zijn, conform de geldende verslaggevingsregels, verwerkt in de jaarrekening.

Wij hebben indicatoren geformuleerd om de ontwikkeling van bovenstaande risicofactoren te kunnen volgen in de tijd. Zie daarvoor de pagina Verbinding van materiële onderwerpen met KPI's en strategie.

Strategische risico’s

Onder strategische risico’s vallen risico’s die te maken hebben met onze bedrijfsvoering op langere termijn. Bijvoorbeeld risico’s op het gebied van continuïteit, veranderende markten en financieringsrisico’s. Voor 2013 hebben wij de volgende strategische risico’s vastgesteld.

Continuïteit van concessie(s)

Continuïteit van concessie(s) die gevolgen heeft voor het vertrouwen dat belangrijke stakeholders in NS hebben.

NS ontleent zijn bestaansrecht aan het vertrouwen dat onze stakeholders in ons stellen: reizigers, medevervoerders, overheden, leveranciers, medewerkers enzovoort. Incidenten hebben mogelijk een negatieve invloed op ons bedrijf en onze reputatie: want ons vermogen om nieuwe concessies te verkrijgen zou afnemen, het kan tot intrekking van onze huidige licenses to operate leiden en kan tot beperking van toegang tot de kapitaalmarkt leiden.
In 2012 heeft de overheid het beleidsvoornemen gepubliceerd de concessie van het Nederlandse hoofdrailnet tot 2025 aan NS te gunnen. Deze concessie is inclusief het vervoer over de hogesnelheidslijn. Vanwege het uitvallen van de V250-treinstellen heeft NS in oktober 2013 een volwaardig alternatief voorgesteld. In ruime meerderheid heeft de Tweede Kamer met het geboden alternatief ingestemd. De formele afronding en verlening van de nieuwe HRN-/HSL-concessie 2015-2024 door het ministerie van IenM wordt in de zomer van 2014 verwacht. Het is een forse uitdaging om alle concessieafspraken tijdig en goed gerealiseerd te krijgen.

Maatregel:

NS overlegt structureel met het ministerie van IenM, Locov en andere stakeholders. In deze overleggen informeren partijen elkaar over mogelijke gevolgen van keuzes die gemaakt gaan worden. NS ontplooit diverse activiteiten om te kunnen voldoen aan concessie-eisen voor de periode 2015-2024. Voorbeelden zijn de integratie van de bedrijfsonderdelen NS Reizigers en NS Hispeed, de ontwikkeling van een geïntegreerde dienstregeling, het geschikt maken van het huidige materieel en het aanschaffen van nieuwe treinen voor de hogesnelheidslijn. Door deze activiteiten tijdig op te pakken en op regelmatige basis met de stakeholders te overleggen blijft NS goed op de hoogte van wensen en verwachtingen. Daarnaast draagt dit bij aan het vertrouwen dat stakeholders in NS hebben. In onze besluitvormingsprocessen en implementatie nemen wij, binnen bepaalde financiële kaders, het aspect reputatie nadrukkelijk mee om te komen tot een integrale sturing op een balans tussen prestaties, verwachtingen en klantervaring.

Verdere liberalisering van de Europese spoorwegmarkt

Verdere liberalisering van de Europese spoorwegmarkt biedt NS kansen om ervaringen uit het buitenland te gebruiken om de dienstverlening in Nederland te verbeteren. De liberalisering zorgt echter ook voor een toenemende concurrentie in Nederland waardoor resultaten onder druk kunnen komen te staan.

NS is actief in geselecteerde landen op de Europese markt voor trein- en busconcessies en stationsexploitatie. Voor de realisatie van de Europese strategie is het van belang dat NS voldoende schaal heeft bij deze activiteiten en dat deze operationeel winstgevend zijn. Verder zal NS constant de meerwaarde van haar Europese activiteiten richting de stakeholders aantonen, zodat zij de voordelen van de buitenlandse activiteiten blijven herkennen.
In het Verenigd Koninkrijk heeft het ministerie van Transport besloten om de looptijd van onze huidige Northern Rail en Greater Anglia-concessie te verlengen. Verder heeft het ministerie van Transport in het Verenigd Koninkrijk besloten om in 2013 het aanbestedingsproces van diverse spoorconcessies te hervatten. Beide besluiten hebben een positieve invloed op het realiseren van onze Europese strategie. In Duitsland is een drietal treinconcessies gewonnen met een looptijd van twaalf tot vijftien jaar.

Maatregel:

Alle mogelijk aan te besteden concessies in de Europese markt voor de komende jaren zijn geïdentificeerd en geprioriteerd op basis van de NS-strategie. Hierbij is rekening gehouden met de randvoorwaarden die de aandeelhouder aan NS heeft gesteld. Een concessie dient een positieve bijdrage te leveren aan het resultaat van NS en moet een relatief laag risicoprofiel hebben. In de uitvoering van onze buitenlandse strategie dragen wij zorg voor de borging van de Nederlandse belangen zoals vermeld in het deelnemingenbeleid van het kabinet. Voor biedingen op concessies hebben wij een kwantitatief risicomodel geïmplementeerd. Dit model maakt voor uiteenlopende scenario’s inzichtelijk wat de mogelijke positieve en negatieve afwijkingen zijn ten opzichte van onze beste inschatting. Ten behoeve van biedingen op Europese concessies heeft Abellio twee volwaardige biedingsteams die worden ondersteund door lokale adviseurs. Naast financiële resultaten neemt NS ook de mogelijke voordelen voor de Nederlandse reizigers mee bij de beoordeling van deze biedingen. Zo doen wij in een competitieve en commerciële omgeving ervaring op het gebied van operationele zaken op met bijvoorbeeld kostenreductie, klantgerichte oplossingen en punctualiteit. In het jaarverslag noemen wij enkele voorbeelden van in Nederland geïmplementeerde tools die wij gebruiken.

Lange Termijn Spooragenda

NS opereert in een sterk gereguleerde markt die de komende jaren fors gaat veranderen (Lange Termijn Spooragenda).

De staatssecretaris van IenM wil in de loop van 2014 de Tweede Kamer informeren over de uitwerking van de doelen en ambities voor de spoorsector tot 2028 (Lange Termijn Spooragenda). Het doel van IenM is de kwaliteit van het vervoer zodanig te verbeteren dat de trein door nog meer reizigers en vervoerders wordt gebruikt. Hierbij komt ook het vraagstuk hoe deze toename te organiseren en te structureren aan de orde. Verder wordt de Lange Termijn Spooragenda beïnvloed door een voorstel van de Europese Commissie tot openstelling van de nationale spoormarkt vanaf 2019 (Vierde EU Spoorwegpakket). Momenteel is onduidelijk op welke wijze het voorstel van de EU wordt overgenomen in de Lange Termijn Spooragenda. Het kabinet heeft aangeven dat zij de door de Europese Commissie geschetste voordelen nog niet onderschrijft. Ook weegt het ontbreken van een level playing field in Europa zwaar in het standpunt van het kabinet. De te maken keuzes door de overheid zullen invloed hebben op de wijze waarop NS haar strategie kan realiseren. Daarnaast zal het vermogen van NS om ervaring op te doen in buitenlandse concurrerende markten eveneens invloed hebben op de mogelijkheid om succesvol in een concurrerende Nederlandse markt te opereren.

Maatregel:

In dialoog met de ministeries van IenM en Financiën streven wij naar een breed draagvlak van de NS-strategie door het delen van de visie op openbaar vervoer in Nederland en Europa en het ondersteunen van NS-activiteiten buiten Nederland. Ook de rol van stations wordt hierin meegenomen. Stations zijn cruciaal als OV-knooppunt in de deur-tot-deurstrategie en zijn daarmee essentieel om meer mensen te bewegen voor het openbaar vervoer te kiezen. De afgelopen periode hebben NS en ProRail gewerkt aan het project ‘Masterplan Spoor’. Dat heeft als doel om gezamenlijk de prestaties op het spoor voor reizigers en verladers in de toekomst verder te verbeteren. Er is onder meer gekeken naar de be- en bijsturing van het treinverkeer, de samenwerking op stations en de operationele samenwerking tussen de spoorpartijen.
Een van de resultaten van dit samenwerkingsproject is de door het ministerie gevraagde operationele uitwerking van de Lange Termijn Spooragenda (LTSA). In december is een eerste conceptversie hiervan aan het ministerie aangeboden. In Nederland werken NS en ProRail samen om meer regie op stations te realiseren om zo de reiziger meer te bieden. NS en ProRail kunnen op basis van hun complementaire competenties zorgen dat de klantwensen een vertaling krijgen naar concrete diensten en producten. Daarnaast streven zij er naar overheidsbudgetten op een verantwoorde en transparante wijze in te zetten bij grote infrastructurele projecten, waaronder het station. Op Europees niveau werkt NS samen met verschillende EU-instituten en organisaties om zo een breder draagvlak voor de NS-strategie te verkrijgen.

Financiële positie NS

Gebrek aan financieringsmogelijkheden, waardoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn om te blijven investeren.

Voor het realiseren van onze strategische doelstellingen streven wij naar een rendement van 10% op het geïnvesteerd vermogen. Met dit resultaat kan NS blijven investeren en behoudt NS toegang tot de kapitaalmarkt bij tijdelijke financieringsbehoefte. Op basis van de verwachtingen in de komende businessplanperiode 2014-2017 zullen wij het gewenste resultaat niet volledig realiseren zonder aanvullende maatregelen.

Maatregel:

In 2013 is gestart met het realiseren van de in 2012 geïdentificeerde besparingsmogelijkheden van onder andere ondersteunende diensten, zoals Financiën, ICT, HR en Inkoop. Daarnaast streeft NS continu naar verdere efficiencyverbeteringen in de primaire processen. Mede door deze maatregelen verwacht NS het financiële resultaat te verhogen. Verder is het de verwachting dat de S&P-rating over de komende jaren op minimaal A gehandhaafd kan worden, zodat goede toegang tot de kapitaalmarkt blijft bestaan.

Operationele risico’s

Onder operationele risico’s vallen alle risico’s die te maken hebben met onze processen, mensen en systemen. Bijvoorbeeld risico’s op het gebied van veiligheid of verstoringen. Steeds duidelijker wordt alleen dat de grenzen qua capaciteit op het spoor zijn bereikt in relatie tot een 100% uitvoerbare dienstregeling. Voor 2013 hebben wij 3 operationele risico’s vastgesteld.

Veiligheid

Een veiligheidsincident met slachtoffers tot gevolg. Deze slachtoffers kunnen zowel reizigers als werknemers zijn.

Onder een veiligheidsincident verstaan wij een incident met één of meer slachtoffers tot gevolg. Zo’n incident kan ontstaan door het falen van systemen of bijvoorbeeld door fouten van onder andere medewerkers, spoorwegbeheerders, aannemers of door agressie van reizigers tegenover NS medewerkers.
Hoewel de trein tot de veiligste vervoersmiddelen behoort, hebben enkele incidenten en ongevallen in het recente verleden aangetoond dat het beter kan. Ondanks de huidige maatregelen om het aantal passages van stop tonend sein (STS’en) te verlagen, blijft er een (weliswaar klein) risico op een ongeval bestaan. Ook het bieden van een veilige werkomgeving voor onze medewerkers is belangrijk voor de continuïteit van onze dienstverlening.

Maatregel:

Veiligheid heeft een prominente plek binnen de bedrijfsvoering. Er wordt intensief samengewerkt met andere partijen zoals ProRail en de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Ter verhoging van de spoorwegveiligheid werkt NS met ProRail en andere vervoerders aan een verbeterprogramma met als doel om het aantal STS-passages op het spoor verder te verlagen. Ook het ministerie van IenM is aangesloten op dit programma. In 2013 is gestart met een ERTMS-proef op het traject Utrecht-Amsterdam. Dit Europese systeem verhoogt naar verwachting de veiligheid op het spoor. Verder zijn in 2013 het ORBIT- en Routelintsysteem getest die de machinist informatie geven over bijvoorbeeld het seinbeeld. Naast bovengenoemde systemen realiseert NS ook een aantal interieuraanpassingen die de ernst van letsel als gevolg van een botsing kunnen beperken. Voorbeelden hiervan zijn het installeren van andere tafeltjes en het verwijderen van leeslampjes. Momenteel wordt nader onderzocht of nog aanvullende maatregelen kunnen worden ingevoerd.
In 2013 zijn de bestaande veiligheidsmanagementsystemen met betrekking tot spoorwegveiligheid aangescherpt om explicieter te kunnen aantonen dat onze processen veilig zijn ingericht en dat wij adequaat inspelen op risico’s en incidenten. Zo beschikt elk bedrijfsonderdeel over een risicoanalyse en wordt, indien nodig, bepaald of aanvullende maatregelen nodig zijn. In oktober 2013 heeft de toezichthouder Inspectie Leefomgeving & Transport audits uitgevoerd bij zowel NS Reizigers als NS Hispeed. De inspectie heeft een positief auditoordeel afgegeven met als gevolg dat het veiligheidscertificaat van beide bedrijven is verlengd.
Veiligheid is een zaak van iedere medewerker bij NS. In het structurele overleg met OR en vakbonden wordt de ontwikkeling van het aantal arbeidsveiligheidsincidenten en te nemen preventieve en beheersmaatregelen besproken.

Reisinformatie

Bij verstoringen niet tijdig of onjuiste reisinformatie verstrekken.

Als er treinen uitvallen ten gevolge van een grote verstoring wordt de behoefte aan informatie groter. Tegelijkertijd wordt in een dergelijke situatie het tijdig, juist en volledig verstrekken van actuele informatie erg complex.

Maatregel:

Procesverbeteringen, inclusief de transitie van de ProRail-activiteiten naar NS en robuustere informatiesystemen zijn in 2013 gerealiseerd. Hiermee zijn wij ten opzichte van 2012 tijdens verstoringen beter in staat om de klanten te voorzien van een handelingsperspectief. In 2013 is gebleken dat de klanten de gerealiseerde verbeteringen positief waarderen. Bij geplande dienstregelingaanpassingen (zoals mogelijke verstoringen bij extreem weer) wordt de klant een dag van te voren geïnformeerd zodat er een keuze is hierop in te spelen. In de komende jaren verbeteren wij in samenwerking met ProRail het proces van besturing en bijsturing van de treindienst. Belangrijke doelstelling hierbij is om de snelheid en betrouwbaarheid van bijsturing te vergroten, waardoor reizigers eerder weten waar ze aan toe zijn en kunnen vertrouwen op de informatie in verstoorde situaties.

IT continuïteit

Wij zijn sterk afhankelijk van IT-systemen voor onze activiteiten. Onze toekomstige prestatie is afhankelijk van de succesvolle ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën.

De werking van veel van onze bedrijfsprocessen is afhankelijk van de beschikbaarheid van IT-systemen (informatietechnologie). Technologie en innovatie zijn essentieel voor NS. Als wij niet de juiste technische systemen ontwikkelen en deze niet (of niet effectief) implementeren kan onze dienstverlening nadelig worden beïnvloed. Wij opereren in een omgeving waar geavanceerde technologieën nodig zijn. Hoewel deze technologieën met de kennis van vandaag als veilig voor het spoor worden beschouwd, is er altijd de mogelijkheid van onbekende of onvoorspelbare effecten die onze reputatie en license to operate kunnen schaden.

Maatregel:

Onze IT-systemen worden steeds meer geconcentreerd in termen van geografie, het aantal systemen en de belangrijkste leveranciers van IT-diensten. NS is, net als vele andere multinationale bedrijven, het doelwit geweest van pogingen om onbevoegd toegang tot onze systemen te krijgen via het internet. NS onderzoekt deze veiligheidsincidenten met als doel herhaling te voorkomen. Verstoringen van kritische IT-services of inbreuken op de informatiebeveiliging kunnen nadelige gevolgen hebben voor NS. Voor de meeste bedrijfskritische systemen is eind 2013 de continuïteit bij een calamiteit in een datacentrum geborgd.

Financiële risico’s

Onder financiële risico’s vallen alle risico’s die te maken hebben met financiële resultaten, bijvoorbeeld risico’s ten gevolge van juridische geschillen. Wij hebben voor 2013 1 financieel risico vastgesteld.

Afwikkeling Fyra

Onzekerheid rond afwikkeling contract V250 materieel met AnsaldoBreda.

NS heeft een Taskforce in het leven geroepen om zowel de technische gesteldheid van de V250 te onderzoeken als ook aan te geven hoe uitvoering kon worden gegeven aan de concessieafspraken. Op basis van uitgebreid onderzoek komt NS tot de conclusie dat doorgaan met de V250 niet verantwoord is en niet wenselijk voor de reiziger. De technische gesteldheid van de V250-treinen en het ontbreken van zicht op oplossingen voor de problemen geven geen vertrouwen op herstel. Daarop heeft NS besloten te stoppen met de V250. Daarom hebben wij het contract met AnsaldoBreda beëindigd en juridische stappen ondernomen ter verhaal van de schade. NS verwacht dat de uitkomst van deze juridische procedures niet tot aanvullende verliezen zal leiden, mede doordat NS beschikt over een parent guarantee van de moedermaatschappij van AnsaldoBreda. Ook AnsaldoBreda heeft vorderingen ingediend tegen NS, die momenteel onderdeel zijn van juridische procedures.

Maatregel:

NS laat zich bij alle stappen adviseren door gerenommeerde specialisten om de financiële gevolgen voor NS te minimaliseren.

Rapportagerisico’s

Tijdig en juist rapporteren, informatie verstrekken en financiële gegevens presenteren. De informatie die wij naar buiten brengen, moet betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Het risico dat dit misgaat, noemen we een rapportagerisico.

Verstrekking onjuiste informatie

Onbetrouwbare informatie aan stakeholders.

Het gaat hier om het risico op onvolledige, onjuiste of ontijdige verstrekking van financiële en niet-financiële informatie in maand en kwartaalrapportages en in jaarverslagen. Onder niet-financiële informatie is ook de informatie met betrekking tot duurzaamheid opgenomen. Dit risico ontstaat wanneer medewerkers of systemen falen of wanneer processen de kwaliteit van de informatie onvoldoende waarborgen.

Maatregel:

Om de betrouwbaarheid van de informatievoorziening te beheersen, toetsen wij de systemen die bij de informatievoorziening zijn betrokken. Verder controleert onze accountant jaarlijks de jaarrekening en verricht specifieke controlewerkzaamheden van de niet-financiële informatievoorziening. Hierbij gaat het om de controleerbare en betrouwbare totstandkoming van geselecteerde kernprestatie-indicatoren, die deels zijn opgenomen in het jaarverslag.

Compliance risico’s

Compliance betekent het voldoen aan alle wet- en regelgeving.

Niet voldoen aan wet- en regelgeving

Het risico op een overtreding van de wet- en regelgeving waaronder het risico op integriteitsschendingen.

NS opereert in een sterk gereguleerde omgeving. Naast de reguliere wet- en regelgeving waaraan alle organisaties zich dienen te houden heeft NS door haar maatschappelijke functie te maken met sectorspecifieke regelgeving met betrekking tot de wijze waarop de markt waarin zij opereert is georganiseerd. Het gaat daarbij om (spoor)veiligheidsvoorschriften, milieu, wet- en regelgeving, GRI-richtlijnen, en wetgeving op het gebied van mededinging. NS staat op veel van deze gebieden onder extern toezicht.

Maatregel:

NS streeft na om door goed risicomanagement de kans op het schenden van wet- en regelgeving te minimaliseren. Het risico op het schenden van interne gedragsregels wordt beheerst door middel van een gedragscode waarin interne gedragsnormen zijn vastgelegd. Vermoedens van misstanden of ongewenst gedrag kunnen worden gemeld aan een aantal vertrouwenspersonen of Ethics & Compliance Officers, hetzij door de medewerker zelf hetzij via de manager die een dergelijke schending vaststelt.

Ook streeft NS naar een goede relatie met haar toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Met deze toezichthouders wordt o.a. gesproken over de wijze waarop wet- en regelgeving moet worden uitgelegd en toegepast.