Vorig resultaat Volgend resultaat

Reikwijdte Geconsolideerde balans per 31 december 2013 NV Nederlandse Spoorwegen

GRI tabel

Omschrijving GRI-indicator   Vindplaats of toelichting   Rapporterings- niveau   Toelichting niet of gedeeltelijk rapporteren
             
1. Strategie en analyse            
1.1 Verklaring management over visie en strategie van duurzame ontwikkeling   Verslag van de directie: duurzaam reizen        
1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden   Managen van risico's        
2. Organisatieprofiel            
2.1 Naam van de organisatie.   NS        
2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten.   NS in Nederland en Europa        
2.3 Operationele structuur van de organisatie   Groepsraad        
2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie   Laan van Puntenburg 100, Utrecht        
2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief is   NS in Nederland en Europa        
2.6 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.   Profiel van de onderneming en NS in Nederland en Europa        
2.7 Afzetmarkten   NS in Nederland en Europa        
2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie.   NS in Nederland en Europa        
2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom.   Fyra        
2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend   Trein als aantrekkelijke keuze,Prijswinnende vervoerders        
3. Verslagparameters            
3.1 Verslagperiode.   1 januari 2013 t/m 31 december 2013        
3.2 Datum van het meest recente verslag   1-2-2013        
3.3 Verslaggevingscyclus   Jaarlijks        
3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan.   joep.hendriks@ns.nl        
3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag   Reikwijdte, Verslaggevingscriteria        
3.6 Afbakening van het verslag   Reikwijdte, Scope        
3.7 Beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag.   Reikwijdte        
3.8 Basis voor verslaggeving   Reikwijdte        
3.9 De technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmetingen   Verslaggevingscriteria en www.ns.nl/mvoberekeningen        
3.10 Uitleg gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie   Verslaggevingscriteria        
3.11 Significante veranderingen tijdens verslagperiodes   Er zijn geen significante wijzigingen t.o.v. eerdere verslaggevingsperioden.        
3.12 Tabel met de opgenomen GRI-indicatoren   Alhier        
3.13 Beleid en huidige praktijk externe assurance van het verslag.   Reikwijdte, Verslaggevingscriteria, Assurancerapport        
4. Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid            
4.1 De bestuursstructuur van de organisatie   NV Nederlandse Spoorwegen, Directie, Raad van Commissarissen        
     
4.2 Heeft voorzitter van het hoogste bestuurslichaam een leidinggevende rol?   NV Nederlandse SpoorwegenDirectieRaad van Commissarissen        
     
4.3 Aantal onafhankelijke leden in geval van one-tierbedrijfsstructuur       x   Niet van toepassing want NS heeft zowel een Raad van Bestuur als een Raad van Commissarissen
4.4 Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers gelegenheid geven om aanbevelingen te doen aan of medezeggenschap uit te oefenen op hoogste bestuurslichaam.   Aandeelhouderschap, Centrale ondernemingsraad        
             
4.5 Renumeratiebeleid (met inbegrip van sociale en milieu gerelateerde prestaties).   Beloningen van bestuurders, Organisatie van duurzaamheid, Renumeratiecommissie        
4.6 Processen ter vermijding van strijdige belangen hoogste bestuurslichaam   Directie (zie reglement RvB art 14)        
     
4.7 Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van het hoogste bestuurslichaam voor het sturen van de strategie van de organisatie aangaande economische, milieu gerelateerde en sociale onderwerpen.   Selectie- en benoemingscommissieBeloning van bestuurders, Organisatie van duurzaamheid        
4.8 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten   www.ns.nl, systeem van risicobeheersing en interne controle Corporate governance code        
     
4.9 Procedures hoogste bestuurslichaam voor management van economische, milieu gerelateerde en sociale prestaties en risico’s   Corporate Governancewaaronder specifiek Organisatie van duurzaamheid, Managen van risico's        
4.10 Processen voor het evalueren van de eigen prestaties van het hoogste bestuurslichaam, in het bijzonder betreffende economische, milieu gerelateerde en sociale prestaties.   Corporate Governance, waaronder specifiek Organisatie van duurzaamheid        
4.11 Toelichting toepassing van voorzorgsprincipe door verslaggevende organisatie.   Managen van risico's        
4.12 Extern ontwikkelde principes of andere initiatieven die de organisatie onderschrijft.  

Code Tabaksblat

Convenant Overgewicht

Sectorakkoord duurzaamheid in beweging, B50 (Slim Werken, Slim Reizen), NEVI Handreiking verantwoord inkopen SER Energieakkoord Meerjarenafspraak 3

       
4.13 Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en/of nationale/internationale belangenorganisaties.   KNV, Railforum, VNO/NCW, CER Brussel, UIC Parijs, MVO Nederland, Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW).        
4.14 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken.   Dialoog met onze stakeholders        
4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden   Dialoog met onze stakeholders        
4.16 Betrokkenheid van belanghebbenden   Dialoog met onze stakeholders        
4.17 De voornaamste onderwerpen in betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder meer via haar verslaggeving.   Dialoog met onze stakeholders        
Management            
DMA Economische aspecten EC   Jaarrekening, Wij zijn kostenbewustOrganisatie van duurzaamheid        
DMA Milieuaspecten EN   Onze strategie, Wij zijn zuinig op onze omgeving, Organisatie van duurzaamheid        
DMA Arbeidsomstandighedenaspecten LA   Onze strategieWij zijn zuinig op onze omgevingOrganisatie van duurzaamheid        
DMA Mensenrechten aspecten HR   MVO in inkoopvoorwaarden, Organisatie van duurzaamheid        
DMA Maatschappijaspecten SO   Mensen verbinden en ontmoetingen mogelijk makenOrganisatie van duurzaamheid        
DMA Productverantwoordelijkheid aspecten PR   Onze strategie, wij denken van deur tot deurOrganisatie van duurzaamheid        
Prestatie-indicatoren            
Economische prestatie-indicatoren            
EC1 Directe economische waarden.   Wij zijn kostenbewust        
EC2 Financiële implicaties en andere risico’s en mogelijkheden voor de activiteiten van de organisatie als gevolg van klimaatverandering.   Wij zijn zuinig op onze omgeving        
EC3 Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie.   Bedrijfslasten        
EC4 Significante financiële steun van een overheid   NS heeft geen significante financiële steun van een overheidsorganisatie ontvangen.        
EC5 Spreiding in de verhouding tussen het standaardaanvangssalaris en het lokale minimumloon op belangrijke bedrijfslocaties           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
EC6 Beleid, methoden en deel van uitgaven betreffende lokaal gevestigde leveranciers op belangrijke bedrijfslocaties.   Impactanalyse op milieu en maatschappij Duurzaam inkopen, MVO in inkoopvoorwaarden        
EC7 Procedures voor lokale personeelswerving en aandeel van het topkader dat afkomstig is uit de lokale gemeenschap op belangrijke bedrijfslocaties   Voor een bedrijf voornamelijk in Nederland actief en in kleine mate in andere westerse landen zien wij dit niet als een materiële indicator.        
EC8 Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in infrastructuur en diensten die voornamelijk ten behoeve van het algemeen nut worden geboden door middel van verplichtingen van commerciële aard, dan wel in natura of probono           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
EC9 Inzicht in en beschrijving van significante indirecte economische gevolgen, waaronder de omvang ervan (additionele indicator).   Prestaties van NS in een bredere context Economische impact        
Milieuprestatie-indicatoren            
EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume.           Gezien de aard van NS, een dienstverlenende organisatie, is dit geen materieel thema.
EN2 Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit afval uit externe bronnen           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron.   KPI-tabel, Energieverbruik door treinen in NederlandEnergieverbruik door treinen in Verenigd Koninkrijk, Energieverbruik vervoer: bussenFacilitair Energieverbruik Verminderen        
EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron.   KPI-tabelEnergieverbruik door treinen in NederlandEnergieverbruik door treinen in Verenigd Koninkrijk, Energieverbruik vervoer: bussen,Facilitair Energieverbruik Verminderen, Duurzame mobiliteit, Duurzame energie: stroom vergroenen        
EN5 Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen   KPI-tabel, Energieverbruik door treinen in Nederland,Energieverbruik door treinen in Verenigd Koninkrijk, Facilitair energieverbruik verminderen.        
EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficiëntie   Energieverbruik door treinen in Nederland,Energieverbruik door treinen in Verenigd Koninkrijk, Facilitair Energieverbruik Verminderen, Duurzame mobiliteit, Low Car diet, Stijging van bezetting in daluren        
EN7 Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik   Energieverbruik door treinen in Nederland,Energieverbruik door treinen in Verenigd Koninkrijk,Facilitair Energieverbruik Verminderen,  Duurzame mobiliteitLow Car dietStijging van bezetting in daluren        
EN8 Totale wateronttrekking per bron           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
EN9 Waterbronnen waarvoor wateronttrekking significante gevolgen heeft           Niet van toepassing voor NS; water wordt van reguliere waterleidingbedrijven betrokken.
EN10 Percentage en totaal volume van gerecycled en hergebruikt water (additionele indicator)           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
EN11 Locatie en oppervlakte van land dat eigendom is, gehuurd wordt, beheerd wordt in of grenst aan beschermde gebieden en gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden           Dit is geen materieel thema voor NS. Het meeste land in eigendom bevindt zich in stedelijke gebieden. De spoorinfrastructuur is in handen van ProRail.
EN12 Beschrijving van significante gevolgen van activiteiten, producten en diensten op de biodiversiteit in beschermde gebieden en gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
EN13 Beschermde of herstelde habitats (additionele indicator)           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
EN14 Strategieën, huidige maatregelen en toekomstige plannen voor het beheersen van de gevolgen van de biodiversiteit (additionele indicator)           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
EN15 Aantal op de rode lijst van de IUCN vermelde soorten en soorten op nationale beschermingslijsten met habitats in gebieden binnen de invloedssfeer van bedrijfsactiviteiten, ingedeeld naar hoogte van het risico van uitsterven (additionele indicator)           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht   Energieverbruik door treinen in Nederland, Energieverbruik door treinen in Verenigd Koninkrijk, Energieverbruik vervoer: bussen,  Facilitaire energie        
EN17 Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht  
      Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen   Wij zijn zuinig op onze omgeving, Milieu impact        
EN19 Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewicht           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
EN20 NO, SO en andere significante luchtemissies naar type en gewicht           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
EN21 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode   Afval hergebruiken   Gedeeltelijk    
EN 23 Totaal aantal en volume van significante lozingen   Lozingen via toiletten   Gedeeltelijk    
EN 24 Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd, geëxporteerd of verwerkt afval dat als gevaarlijk geldt op grond van bijlage I, II, III en VII van de Conventie van Bazel en het percentage afval dat internationaal is getransporteerd (additionele indicator)           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
EN25 Benaming, grootte, beschermingsstatus en biodiversiteitswaarde van wateren en gerelateerde habitats die significante gevolgen ondervinden van de waterafvoer en –afvloeiing van de verslaggevende organisatie (additionele indicator)           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
EN26 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie   Trein als aantrekkelijk alternatiefDuurzame mobiliteit        
EN27 Percentage producten dat is verkocht en waarvan de verpakking is ingezameld, naar categorie           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
EN28 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en regelgeving   NS heeft geen significante boetes wegens het niet naleven van milieu- en regelgeving        
EN29 Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen die worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden (additionele indicator)           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
EN30 Totale uitgaven aan en investeringen in milieubescherming naar type (additionele indicator)   Duurzame energie: stroom vergroenen   Gedeeltelijk    
Sociale prestatie-indicatoren: arbeidsomstandigheden            
LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio   Onze medewerkers        
LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio   Het verloop is 13,7%. Kijk verder: Sociale impact        
LA3 Beloningen voor voltijdmedewerkers die niet beschikbaar zijn voor deeltijdmedewerkers   Alle vormen van beloningen zijn ook voor deeltijdmedewerkers beschikbaar        
LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt   0,973        
LA5 Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen   1 maand zoals opgenomen in de CAO        
LA6 Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke arbo-commissies van werkgevers en werknemers die bijdragen aan de controle op en advies over arbo-programma’s (additionele indicator)   Via de OR is 100% medewerkers vertegenwoordigd in arbocommissies.        
LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio   Arbeidsveiligheid, Bedrijfsgezondheid        
LA8 Opleidings-, trainings-, advies-, preventie- en risicobeheersingsprogramma’s tbv personeelsleden, hun families of omwonenden in verband met ernstige ziekten           Niet materieel voor de NS
LA9 Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden (additionele indicator)   Bedrijfsgezondheid, Arbeidszaken: nieuwe CAO en reisfaciliteiten        
     
LA10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie   Sociale Impact, Vakmanschap        
LA11 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers garanderen   Vakmanschap, Begeleiding naar ander werk        
LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling   Alle medewerkers worden op regelmatige basis ingelicht over hun prestatie- en loopbaanontwikkeling.        
LA13 Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde maatschappelijke minderheid en andere indicatoren van diversiteit   Onze medewerkers, Diversiteit en inclusie        
LA14 Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen   De verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen is gelijk.        
LA 15 Percentage medewerkers dat terugkeert van zwangerschaps- of ouderschapsverlof per geslacht           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
Sociale prestatie-indicatoren: mensenrechten            
HR1 Percentage van en totaal aantal aanmerkelijke investeringsovereenkomsten waarin clausules over mensenrechten zijn opgenomen of waarvan de naleving van de mensenrechten is getoetst.   MVO in inkoopvoorwaarden        
HR2 Percentage belangrijke leveranciers en aannemers die getoetst zijn op naleving van de mensenrechten en op getroffen maatregelen   MVO in inkoopvoorwaarden   Gedeeltelijk    
HR3 Totaal aantal uren personeelstraining over beleid en procedures betreffende aspecten van mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten, met inbegrip van het percentage van het personeel dat de trainingen gevolgd heeft. (additionele indicator)   MVO in inkoopvoorwaarden   Gedeeltelijk    
HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen   Diversiteit en inclusie        
HR5 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk risico zou kunnen gelden voor het recht op de uitoefening van de vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen   Er zijn geen activiteiten vastgesteld met genoemde risico.        
HR6 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van kinderarbeid, alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van kinderarbeid   MVO in inkoopvoorwaarden        
HR7 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van gedwongen of verplichte arbeid, alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van gedwongen of verplichte arbeid   MVO in inkoopvoorwaarden        
HR8 Percentage van het beveiligingspersoneel dat training heeft gevolgd in het beleid of de procedures van de organisatie betreffende aspecten van de mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten (additionele indicator)           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
HR9 Totaal aantal gevallen van overtreding van de rechten van de inheemse bevolking, alsmede de getroffen maatregelen (additionele indicator)           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
HR10 Percentage nieuwe leveranciers gescreend op het in acht nemen van mensenrechten.           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
HR11 Aantal klachten over mensenrechten dat formeel geregistreerd is en is opgenomen ineen formele klachtprocedure.           Uit analyse blijkt dit geen materieel thema te zijn
Sociale prestatie-indicatoren: maatschappij            
SO1 Aard, reikwijdte en effectiviteit van alle programma’s en methoden die de effecten van de activiteiten op gemeenschappen bepalen en beheren, waaronder vestiging, activiteiten en vertrek   Onze strategie, Wij zijn zuinig op onze omgeving, wij denken van deur tot deur        
SO2 Percentage van en totaal aantal bedrijfseenheden geanalyseerd op corruptie gerelateerde risico’s (met name fraude)   Voor alle bedrijfsonderdelen van NS Groep is nagegaan voor welke functies het risico op corruptiepraktijken het grootst is; Op basis daarvan is risk based activiteitenplan 2013 opgesteld en is daar uitvoering aan gegeven.        
SO3 Percentage van het personeel dat training in anti corruptiebeleid en procedures van de organisatie heeft gevolgd (met name fraude)   60% van 80 topmanagers is getraind en 50% van 600 geselecteerde medewerkers hebben e-learning gevolgd.        
SO4 maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van corruptie (met name fraude)   Er hebben zich geen gevallen voorgedaan van corruptie of fraude        
SO5 Standpunten betreffende publiek beleid en deelname aan de ontwikkeling ervan, evenals lobbyen   Lange termijn spooragenda        
SO6 Totale waarde van financiële en in-naturabijdragen aan politieke partijen, politici en gerelateerde instellingen per land (additionele indicator)   NS draagt niet bij aan politieke partijen        
SO7 Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, antikartel-, en monopolistische praktijken, alsmede de resultaten van deze rechtszaken   Er hebben zich geen rechtzaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag kartelvorming of monopolistische praktijken voorgedaan.        
SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en –regelgeving   € 14,000,- Arbeidsinspectie ivm arbeidsongeval inzet machinist zonder NL taalvaadigheid        
Sociale prestatie-indicatoren: Productverantwoordelijkheid            
PR1 Levensduurstadia waarin de gevolgen van producten en diensten voor gezondheid en veiligheid worden beoordeeld met het oog op verbetering en het percentage van belangrijke product- en dienstencategorieën die aan dergelijke procedures onderhevig zijn.   Arbeidsveiligheid, Systeem van risicobeheersing en interne controle   Gedeeltelijk    
PR2 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende gevolgen voor gezondheid en veiligheid van producten en diensten gedurende de levensduur, naar type resultaat (additionele indicator   Veiligheid op en rond het spoor,  Voor meer informatie over maatregelen zie Managen van risico's        
PR3 Type informatie over producten en diensten dat verplicht wordt gesteld door procedures en het percentage van belangrijke producten en diensten die onderhevig zijn aan dergelijke informatie-eisen   Algemene voorwaarden NS        
PR4 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende informatie over en etikettering van producten en diensten, naar type resultaat (additionele indicator)           Niet materieel voor de NS als dienstverlener
PR5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten van onderzoeken naar de klanttevredenheid (additionele indicator)   Materiële onderwerpen        
PR6 Programma’s voor de naleving van wetten, standaarden en vrijwillige codes met betrekking tot marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring   NS is aangesloten bij keurmerk van DDMA        
PR7 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring, naar type resultaat (additionele indicator)   geen gevallen gemeld niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende marketingcommunicatie        
PR8 Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en het kwijtraken van klantgegevens   2 klachten DDMA/Privacy waarborg       Als gevolg van de klacht zijn deze personen van de maillijst van NS verwijderd.
PR9 Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet-naleven van wet- en regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten   Er zijn geen boetes opgelegd wegens het niet naleven van wet- en regelgeving betreffende levering produkten en diensten. NS heeft wel een bestuurlijke boete opgelegd gekregen van € 2,75 mio door de concessiehouder vanwege achterblijvende prestaties