Vorig resultaat Volgend resultaat

Algemene toelichting Stelselwijziging

Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving

Tenzij hierna anders wordt vermeld, zijn de in dit verkorte geconsolideerde tussentijdse bericht toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving van de Groep dezelfde als toegepast in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2013. De stelselwijzigingen met als eerste toepassing 1 januari 2014 worden hieronder verder toegelicht: