Vorig resultaat Volgend resultaat

Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving Schattingen en beoordelingen

Stelselwijziging

De Groep heeft de volgende nieuwe IFRS richtlijnen en wijziging van richtlijnen, inclusief mogelijk hieruit resulterende wijzigingen van andere richtlijnen, met als datum van eerste toepassing 1 januari 2014 toegepast.

IFRS 11 Joint arrangements

IFRS 11 herziet de verwerking van joint ventures (die onder de nieuwe standaard ‘gezamenlijke overeenkomsten’ worden genoemd). De belangrijkste verandering is dat er voor joint ventures niet langer een keuzemogelijkheid bestaat tussen de ‘equity’-methode en proportionele consolidatie; maar dat op grond van de gezamenlijke overeenkomsten wordt beoordeeld of de ‘equity’-methode of de proportionele consolidatie nog is toegestaan. Een aantal joint ventures worden met ingang van 2014 niet meer proportioneel geconsolideerd, maar worden volgens de ‘equity’-methode verwerkt. Om aansluiting te houden met de wijze waarop de onderneming wordt aangestuurd maakt het ‘resultaat op investeringen verwerkt volgens de equity methode’ met ingang van 2014 onderdeel uit van het bedrijfsresultaat. Het effect van de stelselwijziging is op de verkorte geconsolideerde balans, verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening en verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht zijn als volgt:

Verkorte geconsolideerde balans per 31 december 2013 NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's)   Gerapporteerd per 31 december 2013   Effect stelselwijziging IFRS 11   Herziene balans per 31 december 2013
Activa            
             
Materiële vaste activa   3.127   -11   3.116
Vastgoedobjecten   320   -   320
Immateriële vaste activa   137   -13   124
Investeringen verwerkt volgens de equity-methode   14   20   34
Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen   206   -   206
Uitgestelde belastingvorderingen   387   -1   386
Totaal vaste activa   4.191   -5   4.186
Totaal vlottende activa   2.296   -195   2.101
Totaal activa   6.487   -200   6.287
             
Eigen vermogen en verplichtingen            
Totaal eigen vermogen   3.044   -   3.044
             
Aan komende jaren toe te rekenen baten   122   -   122
Leningen en overige financiële verplichtingen   731   -1   730
Personeelsbeloningen   37   -4   33
Voorzieningen   182   -   182
Overlopende posten   34   -10   24
Uitgestelde belastingverplichtingen   158   -   158
Totaal langlopende verplichtingen   1.264     -15   1.249 

           
Totaal kortlopende verplichtingen    2.179    -185   1.994 
Totaal verplichtingen   3.443   -200   3.243
Totaal eigen vermogen en verplichtingen   6.487   -200   6.287


Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar 2013

(in miljoenen euro's) Gerapporteerde cijfers halfjaar 2013 Effect stelselwijziging IFRS 11 Herziene halfjaarcijfers 2013
       
Opbrengsten  2.284   -327   1.957
Bedrijfslasten  2.390   -308   2.082
Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode  -   16   16
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  -106   -3   -109
Nettofinancieringsresultaat  -17   1   -16
Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode  1   -1   -
Resultaat voor winstbelastingen  -122   -3   -125
Winstbelasting  46   3   49
Resultaat over de verslagperiode  -76   -   -76
       
Toe te rekenen aan:      
De aandeelhouder van de vennootschap  -76   -   -76
Minderheidsbelang  -   -   -
Resultaat over de verslagperiode  -76   -   -76


Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht

(in miljoenen euro's) Gerapporteerde cijfers halfjaar 2013 Effect stelselwijziging IFRS 11 Herziene halfjaarcijfers 2013
       
Resultaat over de verslagperiode -76 0 -76
Aanpassingen voor:      
Afschrijvingen 172 -4 168
Bijzondere waardeverminderingen 273 0 273
Overige mutaties -36 -17 -53
  333 -21 312
Mutatie werkkapitaal 99 -16 83
  432 -37 395
Betaalde financieringslasten en betaalde winstbelasting -23 0 -23
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 409 -37 372
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten -126 13 -113
Nettokasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten 283 -24 259
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten -105 -1 -106
       
Netto-toename (-afname) geldmiddelen en kasequivalenten 178 -25 153
Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari 948 -125 823
Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen  -   -   
Geldmiddelen en kasequivalenten per 30 juni 1.126 -150 976