Vorig resultaat Volgend resultaat

NV Nederlandse Spoorwegen Directie

Aandeelhouderschap

Enig aandeelhouder van de NV Nederlandse Spoorwegen is de Nederlandse Staat. De aandeelhoudersrol wordt door het ministerie van Financiën vervuld. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de Algemene Vergadering gehouden. De Algemene Vergadering bespreekt onder meer het jaarverslag, stelt de jaarrekening en het dividend vast, besluit over het verlenen van kwijting aan de leden van de directie voor het gevoerde beheer, besluit over het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht en benoemt de accountant. Andere algemene vergaderingen kunnen zo vaak als gewenst door de directie, de raad van commissarissen en de aandeelhouder worden gehouden. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen.

Corporate Governance Code

Hoewel NS geen beursgenoteerde onderneming is, past NS de Nederlandse Corporate Governance Code (‘Code’) vrijwillig toe. De Code is bij NS verankerd in de reglementen van de directie, de raad van commissarissen, de audit-, de remuneratie-, de selectie- en benoemingscommissie, in een gedragscode en in een klokkenluidersregeling. Niet alle bepalingen uit de Code-lijn zijn op NS van toepassing1, aangezien NS geen beursgenoteerde onderneming is en geen one-tier board heeft.

 

1  Niet van toepassing zijn de volgende best-practice bepalingen: II.2.4, II.2.5, II.2.6, II.2.7, III.7.1, III.7.2, IV.1.1, IV.1.2, IV.1.7, IV.2.1, IV.2.2, IV.2.3, IV.2.4, IV.2.5, IV.2.6, IV.2.7, IV.2.8, IV.3.1, IV.3.2, IV.3.3, IV.3.4, IV.3.11, IV.3.12, IV.3.13, IV.4.1, IV.4.2, IV.4.3.