Vorig resultaat Volgend resultaat

Aandeelhouderschap Raad van commissarissen

Directie

De directie is verantwoordelijk voor het bestuur van de onderneming. De directie stelt de visie en de daaruit voortkomende missie, strategie en doelstellingen vast. De directie is verantwoordelijk voor de resultaten en de realisatie van de doelstellingen van de onderneming. De NS-strategie wordt uitgevoerd door de bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen.

De leden van de directie zijn benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de raad van commissarissen. Leden van de directie kunnen door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen. De directie bestond in 2013 uit drie leden: A. Meerstadt, President-directeur tot 1 oktober 2013, E.M. Robbe, Directeur financiën, en M.W.L. van Vroonhoven, Directeur. Per 1 oktober 2013 is T.H. Huges als president-directeur tot de directie toegetreden. Zowel de directie als ieder lid van de directie afzonderlijk is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De verantwoordelijkheden, taak en werkwijze van de directie zijn vastgelegd in de statuten van NS en in het reglement van de raad van bestuur. Bij de vervulling van haar taken richt de directie zich naar de belangen van de vennootschap. De directie verschaft tijdig die informatie en middelen aan de raad van commissarissen die nodig zijn voor een goede taakuitoefening. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een lid van de directie wordt NS vertegenwoordigd door een lid van de directie of de raad van commissarissen dat de raad van commissarissen daarvoor aanwijst. De Algemene Vergadering heeft ook de bevoegdheid één of meerdere personen daarvoor aan te wijzen.

De leden van de directie zijn benoemd voor vier jaar, waarna herbenoeming kan plaatsvinden. In arbeidsovereenkomsten die tot stand kwamen sinds de invoering van de Nederlandse Corporate Governance Code is het recht op een uitkering bij ontslag gemaximeerd op eenmaal het vaste jaarsalaris. De bestaande afspraken met de leden van de directie worden gehonoreerd.

De secretaris van de onderneming ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat in overeenstemming wordt gehandeld met de wettelijke en statutaire verplichtingen van de directie.