Vorig resultaat Volgend resultaat

Klantoordelen en punctualiteitscijfers Verkorte geconsolideerde balans per 30 juni 2014 NV Nederlandse Spoorwegen

Financiële kerncijfers

in miljoenen euro's   eerste half jaar    eerste half jaar
    2014   2013*)
Winst- en verliesrekening        
Opbrengsten   2.051   1.957
Bedrijfslasten   -1.856   -2.066
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten   195   -109
         
Nettoresultaat   133   -76
         
Balans   30 juni 2014   31 dec. 2013
Balanstotaal   6.052   6.287
Eigen Vermogen   3.183   3.044
Werkkapitaal **)   -779   -837

       
    eerste half jaar    eerste half jaar
    2014   2013*)
Kasstroom        
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten   336   372
Investeringen in (im)materiële vaste activa   218   170
         
Overige kerncijfers        
Vervoersopbrengsten op het binnenlandse net   1.086   1.045
Vervoersomvang op het binnenlandse net (in miljoenen reizigerskilometers)   8.623   8.386
Retail- en horecaopbrengsten   192   180
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten / bedrijfsopbrengsten (ROS, in %)   9,5%   -5,6%
Aantal medewerkers (in fte ultimo)   25.246   24.930
 *) De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg stelselwijzigingen van de IFRS verslaggevingsregels.
 **) Werkkapitaal: voorraden plus kortlopende vorderingen minus kortlopende schulden.