Vorig resultaat Volgend resultaat

Financiële kerncijfers Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar NV Nederlandse Spoorwegen

Verkorte geconsolideerde balans per 30 juni 2014 NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's) 30 juni 2014  31 december 2013
Activa     herzien*
      
Materiële vaste activa  3.161    3.116
Vastgoedobjecten  323    320
Immateriële vaste activa  137    124
Investeringen verwerkt volgens de equity-methode  33    34
Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen  222    206
Uitgestelde belastingvorderingen  346    386
Totaal vaste activa  4.222    4.186
Totaal vlottende activa  1.830    2.101
Totaal activa  6.052    6.287
      
Eigen vermogen en verplichtingen     
Totaal eigen vermogen  3.183    3.044
Aan komende jaren toe te rekenen baten  117    122
Leningen en overige financiële verplichtingen  808    730
Personeelsbeloningen  29    33
Voorzieningen  161    182
Overlopende posten  26    24
Uitgestelde belastingverplichtingen  164    158
Totaal langlopende verplichtingen  1.305    1.249
      
Totaal kortlopende verplichtingen  1.564    1.994
Totaal verplichtingen  2.869    3.243
Totaal eigen vermogen en verplichtingen  6.052    6.287
 

 * De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijziging (klik hier voor meer informatie