Vorig resultaat Volgend resultaat

Dialoog voor waardecreatie De materialiteitsmatrix van NS

Stakeholderdialoog en materiële thema’s

Wij bespreken onze visie en actualiteit van de diverse thema's regelmatig met stakeholders. Onze stakeholderdialoog is een van de belangrijkste maatregelen om de belangrijkste risico's te mitigeren en kansen te benutten door het vergroten van de betrokkenheid van de stakeholders bij het beleid van NS. Prioriteiten in ons beleid worden bepaald op basis van materialiteit (materiële thema’s). Materialiteit is een afweging van belangen van stakeholders en de daadwerkelijke impact die NS kan hebben op het onderwerp.

Onze materiële thema's bepalen wij op diverse manieren. Uit de tabel met stakeholderdialogen blijkt aan welke materiële thema’s onze belangrijkste stakeholders het meest belang hechten en welke prioriteit zij daaraan geven. Deze score wordt bevestigd door een aantal extra checks: NS heeft een media- en internettracking en een interne en externe risicoanalyse laten uitvoeren. Interne experts hebben sectorkennis, ontwikkelingen in de keten en de onderwerpen zoals die gehanteerd worden in het Global Reporting Initiative ingebracht. Daarnaast heeft de analyse van ons proces van waardecreatie alsmede ons bedrijfsmodel invloed gehad op de materialiteit van thema’s. Er is een aantal trends en ontwikkelingen dat invloed heeft op onze materiële thema’s. Zo zijn er ontwikkelingen binnen de sector waarbij reistijd steeds meer gebruikt wordt om te ontmoeten of te werken, ontwikkelingen binnen de keten zoals het opnemen van energiebesparende maatregelen met ProRail in de Meerjarenafspraak Energie-efficiency 3 en de vergroening van onze tractie-energievoorziening. Daarnaast zien wij dat klanten verwachten dat wij duurzaam ondernemen. Ook houden de zorgen omtrent CO2- en fijnstofuitstoot van mobiliteit en de gevolgen hiervan voor klimaatverandering en een gezond leefklimaat aan. Ons maatschappelijk beleid sluit aan op deze trends en ontwikkelingen. Het huidige economische klimaat en bezuinigingen door de overheid hebben ook invloed op de maatschappelijke prestaties en het beleid van NS. Wij dragen met ons beleid bij aan zowel een gunstig ROI als aan een gunstig maatschappelijk rendement. Daarnaast kan mobiliteit en treinvervoer als belangrijke motor fungeren voor economisch herstel.

Anticiperen op trends en ontwikkelingen

Het ministerie van IenM onderzocht de trends op mobiliteitsgebied voor de komende tientallen jaren. Ontwikkelingen die het ministerie beschrijft in de Lange Termijn Spooragenda (‘Visie, ambities en doelen’) zijn onder meer de groei van de mobiliteitsbehoefte, de welvaart en de werkgelegenheid en de stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens. De mobiliteit van het personenvervoer richting 2040 blijft toenemen en de mobiliteitsbehoefte voor personenvervoer neemt het sterkst toe in de gebieden waar zich nu al de grootste knelpunten voordoen. IenM ziet voor 2040 optimale ketenmobiliteit: door een goede verbinding van de verschillende mobiliteitsnetwerken via multimodale knooppunten (voor personen en goederen) en door een goede afstemming van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling. ProRail en NS werken met stakeholders vanaf 2013 gezamenlijk aan de operationele uitwerking van de Lange Termijn Spooragenda voor het hoofdrailnet om ervoor te zorgen dat het Nederlandse OV per spoor op de genoemde ontwikkelingen kan anticiperen.