Vorig resultaat Volgend resultaat

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013 NV Nederlandse Spoorwegen Algemene informatie

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's) Geplaatst aandelen kapitaal Reserve omrek. Verschillen Afdekkings-reserve Reële waarde reserve Actuariële reserve Ingehou-den winsten Totaal Minder-heids-belang Totaal eigen vermogen
                   
Stand per 1 januari 2012 1.012 1 -28 -1 7 1.986 2.977 0 2.977
Effect stelselwijziging           4 4   4
                   
Herziene stand per 1 januari 2012 1.012 1 -28 -1 7 1.990 2.981 0 2.981
                   
Gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de periode                  
Resultaat over de verslagperiode           263 263 0 263
Niet-gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen   1 -8 1 4   -2 0 -2
                   
Totaalresultaat over de verslagperiode 0 1 -8 1 4 263 261 0 261
                   
Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen                  
Dividend aan aandeelhouders           -74 -74 0 -74
                   
Herziene stand per 31 december 2012 1.012 2 -36 0 11 2.179 3.168 0 3.168

(in miljoenen euro's) Geplaatst aandelen kapitaal Reserve omrek. Verschillen Afdekkings-reserve Reële waarde reserve Actuariële reserve Ingehou-den winsten Totaal Minder-heids-belang Totaal eigen vermogen
                   
Herziene stand per 1 januari 2013  1.012   2   -36   -   11   2.179   3.168   -   3.168
                   
Gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de periode                  
Resultaat over de verslagperiode            -43   -43   -   -43
Niet-gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen    -1   8   -   2     9     9
                   
Totaalresultaat over de verslagperiode  -   -1   8   -   2   -43   -34   -   -34
                   
Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen                  
Dividend aan aandeelhouders            -92   -92   -   -92
Overig            2   2     2
                   
Stand per 31 december 2013  1.012   1   -28   -   13   2.046   3.044   -   3.044