Vorig resultaat Volgend resultaat

Stelselwijzigingen Grondslagen voor consolidatie

Schattingen en beoordelingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die, gegeven de omstandigheden, als redelijk worden beschouwd. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden periodiek beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden verwerkt in de periode waarin de schatting wordt herzien, dan wel in toekomstige perioden indien de herziening betrekking heeft op toekomstige perioden.
De belangrijkste schattingen en beoordelingen betreffen resultaatneming op projecten, pensioenverplichtingen, andere personeelsbeloningen, voorzieningen, voorzieningen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen, afwaardering van voorraden naar netto-opbrengstwaarde, bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en voorzieningen voor verlieslatende contracten.
Zie de grondslagen en toelichtingen bij noot 1 respectievelijk 7, 8, 13 en 14.
De hierna uiteengezette grondslagen voor financiële verslaggeving zijn consistent toegepast voor de gepresenteerde perioden in deze geconsolideerde jaarrekening.