Vorig resultaat Volgend resultaat

Winstbelasting Bepaling reële waarde

Nieuwe standaarden en interpretaties

De Groep heeft geen nieuwe standaarden, wijzigingen van bestaande standaarden of interpretaties vervroegd vrijwillig toegepast die pas met ingang van de jaarrekening over 2014 of later verplicht zijn.

De Groep onderzoekt momenteel de consequenties van de volgende nieuwe standaarden, interpretaties en wijzigingen van bestaande standaarden, waarvan toepassing verplicht is met ingang van de

jaarrekening over 2014 of later indien vermeld:

IFRS 11

IFRS 11 herziet de verwerking van joint ventures (die onder de nieuwe standaard ‘gezamenlijke overeenkomsten’ worden genoemd). De belangrijkste verandering is dat er voor joint ventures niet langer een keuzemogelijkheid bestaat tussen de ‘equity’-methode en proportionele consolidatie; maar dat op grond van de gezamenlijke overkomsten wordt beoordeeld of de ‘equity’-methode of de proportionele consolidatie nog is toegestaan. De verwachting is dat een aantal joint ventures met ingang van 2014 niet meer proportioneel mogen worden geconsolideerd, maar gewaardeerd worden volgens de equity methode.

De impact van deze wijzigingen op de balans en winst-en-verliesrekening zullen materieel zijn, waarbij naar verwachting op basis van de 2013 cijfers het balanstotaal per 31 december 2013 zal dalen met circa 1%, de opbrengsten over 2013 zullen dalen met circa 10% en het netto resultaat 2013 ongewijzigd zal blijven.

Deze standaard is van kracht voor jaarperioden die aanvangen op of na 1 januari 2014.

Overige richtlijnen

  • IFRS 10 Consolidated Financial Statements en aanpassingen in IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements (endorsed, verplicht met ingang van de jaarrekening over 2014). Deze richtlijn zal naar verwachting beperkte invloed hebben op de jaarrekening 2014.
  • IFRS 12 Disclosures of interests in other entities (endorsed, verplicht met ingang van de jaarrekening over 2014). De consequenties van deze richtlijn op de jaarrekening 2014 worden onderzocht, maar zal alleen impact hebben op de toelichtingen in de jaarrekening.