Vorig resultaat Volgend resultaat

Ontmoetingen mogelijk maken, mensen verbinden Financiële positie

Duurzaam inkopen

NS besteedt per jaar ruim € 1 miljard aan diensten en leveringen van derden. Bij 100% van onze Europese aanbestedingen kijken wij of de duurzaamheidsaspecten (people, planet of profit) relevant zijn. In 2013 blijkt dit voor de helft het geval. Voor deze (Europese) aanbestedingen geldt dat in alle (100%) van deze aanbestedingen een of meerdere relevante duurzaamheidsaspecten als selectie-eis opgenomen zijn. Voorbeelden:

  • Bij de Europese Aanbesteding ‘Sprinter nieuwe generatie’ is duurzaamheid meegenomen in diverse onderwerpen bij de technische specificaties, zoals de eis dat 95% van al het materiaal recyclebaar moet zijn.
  • Bij de Europese Aanbesteding ‘Dagelijks Schoonmaak Onderhoud’, stellen wij eisen aan de arbeidsomstandigheden bij de inschrijvers, zoals beloning, opleiding en taal. Deze moeten voldoen aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche.
  • Bij de aanbesteding voor 2 technische centra voor NedTrain gebruikten wij de CO2-prestatieladder. Daarbij komt duurzaamheid terug in het ontwerp van het gebouw en in de inrichting van de processen van de aannemer. Bijvoorbeeld bij het scheiden van afval, maar ook dankzij vermindering van transport door het bouwmateriaal dicht bij de locatie aan te schaffen.

Duurzaamheid en gunning van contracten

NS neemt duurzaamheidsaspecten mee in de gunning. In contracten wordt opgenomen welke verbeteringen de leverancier en NS samen willen doorvoeren. In 2013 hebben wij bijvoorbeeld resultaten behaald in een verlaging van het energieverbruik bij routing, signing en branding (borden boven de toegangspoortjes). Door Total Cost of Ownership in de calculatie mee te nemen maakte NS het voor de inschrijvers interessant om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Het terugdringen van verpakkingsmateriaal en het hergebruik van grondstoffen had ook in 2013 onze blijvende aandacht.

Behalve bij Europese aanbestedingen bezien wij ook bij onderhandse aanbestedingen of duurzaamheidsaspecten relevant zijn.

MVO in inkoopvoorwaarden

Onze MVO-eisen staan in het directiereglement en de inkoopgovernance en zijn verankerd in de Algemene Inkoopvoorwaarden. In 2013 is een nieuw artikel toegevoegd (artikel 25) aan deze Algemene inkoopvoorwaarden specifiek voor Governance en MVO. NS heeft haar verantwoordelijkheid naar de samenleving vastgelegd in een aantal ambities en sluit hiervoor aan bij het United Nations Global Compact.

Een algemene eis is dat alle leveranciers hun verantwoordelijkheid moeten nemen in het kader van maatschappelijk ondernemen. Daarbij hoort dat zij de essentie onderschrijven van standaarden op dit gebied, zoals onder meer vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de standaarden die onder andere zijn vastgesteld door de ILO, OECD en ICC. Zo stellen wij bijvoorbeeld eisen aan de arbeidsomstandigheden (ILO-eisen) bij de productie van uniformkleding, eisen wij een veiligheidskeurmerk van onze leveranciers die medewerkers in en rond treinen en perrons inzetten en eisen wij het gebruik van milieuvriendelijke middelen bij reinigingswerkzaamheden.

Uitsluitingscriteria gelden ook voor eventuele onderaannemers van onze leveranciers. Als de aard of omvang van de zaak daar aanleiding toe geeft, of als wij een risico van non-compliance vermoeden, worden audits uitgevoerd om te toetsen of leveranciers aan de eisen voldoen. Dit doen wij alleen bij inkoop buiten Europa of verhoogde risico’s op duurzaamheidsaspecten. Anders baseren wij ons op in de markt bestaande audits. Dit kan omdat wij voornamelijk (voor meer dan 80%) diensten afnemen in Nederland die ook daar worden geproduceerd en goederen kopen die voornamelijk (voor eveneens meer dan 80%) in West-Europa worden gefabriceerd. Als leveranciers niet aan de eisen voldoen, beziet NS of wij gezamenlijk een plan van aanpak kunnen maken om weer aan de eisen te gaan voldoen.
NS onderschrijft de NEVI-gedragscode, die leidraad geeft voor ethisch handelen en eerlijk zaken doen (Handreiking verantwoord inkopen, NEVI 2012). NS heeft beleid tegen omkoping en corruptie opgesteld. Als onderdeel van de implementatie volgen alle inkopers binnen NS een e-learningmodule Ethics & Compliance en wordt aandacht besteed aan het belang van goede naleving van het beleid.

Manifest maatschappelijk verantwoord inkopen

Daarnaast heeft NS het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Ondernemen mede ondertekend. Inmiddels hebben 38 grote ondernemingen zich aangesloten. Wij vragen van onze leveranciers een eigen verklaring met hoe zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen. De daarvoor gekozen methode en prioriteiten en de verslaglegging over de resultaten zijn de verantwoordelijkheid van de leverancier. Gezien de omvang van de vraag van NS per voortbrengingsketen sluit NS zich in de meeste gevallen aan bij initiatieven van de betreffende sector. In aanbestedingen worden branchespecifieke criteria benut. In sommige gevallen heeft NS meer invloed en kan zij een leidende rol spelen. Een voorbeeld van een leidende rol van NS is die van initiatiefnemer Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Momenteel is een uitbreiding van deze code in voorbereiding, namelijk uitbreiding naar andere vormen van uitbesteding van diensten.