Vorig resultaat Volgend resultaat

Externe accountant Introductie

Organisatie van duurzaamheid

De voortgang en ontwikkeling van onze duurzame resultaten worden geborgd via een formele organisatie die bestaat uit een Duurzaam Ondernemen Council, een Duurzaam Ondernemen Werkgroep, een communicatiewerkgroep en een aantal tijdelijke taakgroepen. Deze organisatie wordt ondersteund door een afdeling Programma Duurzamer Ondernemen, die in 2010 in het leven is geroepen (3 fte met een budget van € 2,5 ton). De Council met daarin directieleden van de bedrijfsonderdelen en voorgezeten door de directievoorzitter van NedTrain (lid Groepsraad), is een besluit- en beleidsvoorbereidend orgaan. Voorgenomen besluiten en beleid, zoals het vaststellen van de relevante stakeholders en de materialiteitsmatrix, worden ter goedkeuring aan de Groepsraad voorgedragen. Zowel in de werkgroep als de communicatiewerkgroep duurzaam ondernemen zitten (communicatie)vertegenwoordigers van de bedrijfsonderdelen van NS.

Conform de Corporate Governance Code is de directie verantwoordelijk voor de voor NS relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen (MVO) en de directie legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen en de Algemene Vergadering. Bij NS is duurzaamheid vanaf 2010 onderdeel van de reguliere planning- en controlcyclus. Vanaf 2012 maakt NS gebruik van een MVO-rapportagehandboek waarin staat op welke wijze duurzaamheidsinformatie gevalideerd en gerapporteerd wordt in de maand-, kwartaal- en jaarrapportages.

Voor het hoger management van NS (inclusief de directie) was in 2013 een target voor de variabele beloning opgesteld. Deze was als volgt opgesteld: 25% financiën, 25% klant & proces, 25% speerpunten voor de NS-groep (waaronder keuze voor duurzaamheid) en 25% speerpunten van het eigen bedrijf. In 2013 heeft bovendien de directie besloten om voor het hoger management van NS een verplichte  duurzaamheidstarget (12,5%) weging) op te nemen voor 2014 in het variabele deel van de beloning.