Vorig resultaat Volgend resultaat

Verslaggevingscriteria GRI tabel

Reikwijdte

De afbakening van het verslag is vastgesteld op basis van de materialiteitsanalyse. Dit impliceert dat wij rapporteren over de materiële onderwerpen en ons bij het maken van de keuzes ten aanzien van de diepgang en afbakening van de rapportage over deze onderwerpen laten leiden door de inzichten uit deze materialiteitsanalyse. De materialiteitsmatrix toont zowel het belang van de stakeholder als de impact of invloed van NS op de thema’s. Daar waar NS minder eigen invloed heeft wordt niet gerapporteerd. Dit is geïllustreerd in onderstaande tabel:

Strategisch thema Onderwerpen NS Reizigers NS Hispeed NedTrain NS Stations Abellio Rail UK Abellio Bus UK Qbuzz
                 
De klant is koning Klanttevredenheid v v nvt v v   v
  (sociale) veiligheid v v v v v v v
  Aantal rood sein passages v v v nvt v    
  Lost time injury rate  v v v v v v v
  Op tijd/ betrouwbaar v v nvt nvt v    
                 
Wij zijn kostenbewust Jaarrekening v v v v v v v
                 
De klant is koning, Van deur tot deur Reisinformatie v v nvt nvt      
                 
Wij zijn zuinig op onze omgeving Energie-efficientie en CO2-reductie v v v v v v v
  Bezettingsgraad  v v nvt nvt      
  Afvalreductie en recycling v v *) v v      
  Stiller vervoer v v nvt nvt      
                 
Het verschil maken wij samen Medewerkersaantallen v v v v v v v
  Aantrekkelijke werkgever: positie index beste werkgever v v v v      
  Zorgzame werkgever: % ziekteverzuim  v v v v v v v
  Diversiteit, inclusie v v v v      


Het verslag beslaat het boekjaar 2013 dat loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Dit verslag gaat over alle activiteiten van NS in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, inclusief de dochterondernemingen waarin het aandeel 50% of meer bedraagt. Wij rapporteren over keteninformatie met betrekking tot inkoop of als ons proces van waardecreatie hier aanleiding toe geeft. Keuzes die wij hierin hebben gemaakt staan vermeld bij de dialoog van waardecreatie. Waar wij rapporteren over keteninformatie wordt dit nadrukkelijk aangegeven. Er wordt in principe niet gerapporteerd over onderaannemers en/of toeleveranciers. Bij onderdelen van het verslag waar dit wel geschiedt, wordt dat toegelicht. Desinvesteringen worden met terugwerkende kracht uit de informatie gehaald voor het gegeven boekjaar. Acquisities worden uiterlijk het tweede kalenderjaar na acquisitie in de gegevens opgenomen als zij voldoen aan de rapportagecriteria van NS.

Wij leren graag van feedback op ons verslag. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons verslag willen wij u van harte uitnodigen deze met ons te delen. Op onze website vindt u ook de tabel met GRI-indicatoren.