Vorig resultaat Volgend resultaat

1 Materiële vaste activa 3 Immateriële vaste activa

2 Vastgoedobjecten

2012  
  Totaal vastgoed
Aanschaffingsprijs per 1 januari  450
   
Investeringen  13
Activeringen  -
Vervreemdingen  -
Desinvesteringen  -6
Overige mutaties  3
   
Aanschaffingsprijs per 31 december  460
   
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari  135
   
Afschrijvingen  15
Vervreemdingen  -
Desinvesteringen  -4
Bijzondere waardeverminderingen   3
Overige mutaties  -3
   
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december  146
   
Boekwaarde per 1 januari  315
Boekwaarde per 31 december  314
   
   
2013  
  Totaal
Aanschaffingsprijs per 1 januari  460
   
Investeringen  21
Activeringen  -
Vervreemdingen  -
Desinvesteringen  -10
Overige mutaties  4
   
Aanschaffingsprijs per 31 december  475
   
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari  146
   
Afschrijvingen  16
Vervreemdingen  -
Desinvesteringen  -8
Bijzondere waardeverminderingen  1
Overige mutaties  -
   
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december  155
   
Boekwaarde per 31 december  320

De reële waarde van vastgoedobjecten bedraagt per 31 december 2013 € 0,5 miljard (2012: € 0,5 miljard). Deze waarde is op onafhankelijke, professionele wijze bepaald met inschakeling van erkende deskundigen. Hierbij is rekening gehouden met de lopende huurovereenkomsten die de Groep op zakelijke, objectieve grondslag heeft gesloten en die vergelijkbaar zijn met die voor vergelijkbaar vastgoed op dezelfde locatie. De reële waardebepaling van de vastgoedportefeuille is gebaseerd op een disconteringvoet van 10% (2012: 10%). Wanneer de yield gehanteerd voor de waardering van de vastgoedportefeuille per 31 december 2013 100 basispunten hoger is dan de huidige yield dan zou de waarde dalen met 10% (2012 10%).

De vastgoedobjecten bestaan uit een aantal bedrijfspanden die aan derden zijn verhuurd. De huurovereenkomsten bevatten doorgaans een periode van enkele jaren waarin opzegging niet mogelijk is. Daarna wordt met de huurder over verlenging onderhandeld. Er worden geen voorwaardelijke huurbedragen in rekening gebracht.

De directe verhuuropbrengsten bedragen € 58 miljoen (2012: € 62 miljoen). De directe verhuurkosten betreffen onderhoudskosten, onroerendzaaklasten en directe beheerkosten voor in totaal € 13 miljoen (2012: € 12 miljoen).