Vorig resultaat Volgend resultaat

5 Overige financiële vaste activa, incl. beleggingen 7 Voorraden

6 (Uitgestelde) belastingvorderingen en -verplichtingen

De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen zijn als volgt te specificeren naar de betreffende rubrieken:

  Vorderingen Verplichtingen
  31 december 2013 31 december 2012 31 december 2013 31 december 2012
         
Materiële vaste activa  114   124   150   144
Financiële vaste activa  -   -   -   9
Vorderingen  62   92   7   -
Aan komende jaren toe te rekenen baten  37   41   -   -
Voorzieningen  43   66   1   -
Langlopende verplichtingen  14   20   -   -
Overige posten  2   2   -   -
Verliescompensatie  115   1   -   -
         
Uitgestelde belastingvordering  387   346     
         
Uitgestelde belastingverplichting      158   153
         
Saldo van uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen  229   193     
         
Kortlopende belastingvorderingen en- verplichtingen:        
Te vorderen winstbelasting  30   11     
Verschuldigde winstbelasting      12   12
         

Mutaties gedurende het verslagjaar in de tijdelijke verschillen tussen bedrijfseconomische waardering in de balans en de fiscale waardering, onderscheiden naar toevoegingen en verminderingen:

2012 Bedrag waarover uitgestelde belasting wordt berekend per 1 jan. 2012 verwerkt in winst- en verlies rekening verwerkt in niet gerealiseerde resultaten Bedrag waarover uitgestelde belasting wordt berekend per 31 dec. 2012
Uitgestelde belastingvorderingen        
Materiële vaste activa  502   -9   -   493
Immateriële vaste activa  1   -   -   1
Financiële vaste activa  -   -   -   -
Voorraden  -   -   -   -
Vorderingen  485   -118   -   367
Aan komende jaren toe te rekenen baten  208   -43   -   165
Voorzieningen  12   251   -   263
Langlopende verplichtingen  58   7   11   76
Kortlopende verplichtingen  -6   12   -   6
Totaal tijdelijke verschillen  1.260   100   11   1.371
         
Uitgestelde belastingvordering over tijdelijke verschillen  317   26   2   345
Verliescompensatie  75   -74   -   1
         
Totaal uitgestelde belastingvordering  392   -48   2   346
         
Uitgestelde belastingverplichtingen        
Materiële vaste activa  762   137   -   899
Immateriële vaste activa  20   -   -   20
Financiële vaste activa  35   -   -   35
Vorderingen  3   -1   -   2
Voorzieningen  1   -   -   1
Overige posten  -   -   -   -
Totaal tijdelijke verschillen  821   136   -   957
         
Uitgestelde belastingverplichting over tijdelijke verschillen  136   17     153
Wijziging van belastingpercentage tijdelijke verschillen  -   -   -   -
         
Totaal uitgestelde belastingverplichting  136   17   -   153
         
         
2013 Bedrag waarover uitgestelde belasting wordt berekend per 1 jan. 2013 verwerkt in winst- en verlies rekening verwerkt in niet gerealiseerde resultaten Bedrag waarover uitgestelde belasting wordt berekend per 31 dec. 2013
Uitgestelde belastingvorderingen        
Materiële vaste activa  493   -23   -   470
Immateriële vaste activa  1   -1   -   -
Vorderingen  367   -118   -   249
Aan komende jaren toe te rekenen baten  165   -19   -   146
Voorzieningen  263   -95   -3   165
Langlopende verplichtingen  76   -11   -11   54
Kortlopende verplichtingen  6   -1     5
Totaal tijdelijke verschillen  1.371   -268   -14   1.089
         
Uitgestelde belastingvordering over tijdelijke verschillen  345   -69   -4   272
Verliescompensatie  1   114     115
         
Totaal uitgestelde belastingvordering  346   45   -4   387
         
Uitgestelde belastingverplichtingen        
Materiële vaste activa  899   58   -   957
Immateriële vaste activa  20   -3   -   17
Financiële vaste activa  35   -   -   35
Vorderingen  2   -   -   2
Voorzieningen  1   -   -   1
         
Totaal tijdelijke verschillen  957   55   -   1.012
         
Uitgestelde belastingverplichting over tijdelijke verschillen  153   5   -   158
         
Wijziging van belastingpercentage tijdelijke verschillen        -
         
Totaal uitgestelde belastingverplichting  153   5   -   158

Het overgrote deel van de uitgestelde belastingvorderingen zal in de periode 2018-2022 geïnd kunnen worden. Voor een deelneming buiten de fiscale eenheid was ultimo 2012 voor een bedrag van € 9 miljoen geen uitgestelde belastingvordering opgenomen, omdat het niet waarschijnlijk was dat in de toekomst sprake zal zijn van realisatie van deze vordering. In 2013 is deze vordering volledig tot waardering gekomen als gevolg van positieve bijstelling van de toekomstverwachting met nieuwe winstgevende concessies. Alle uitgestelde belastingvorderingen uit hoofde van verliescompensatie zijn ultimo 2013 gewaardeerd.

Voor de Nederlandse vennootschapsbelasting geldt voor 2013 een tarief van 25% (2012: 25%). Voor de berekening van de uitgestelde belastingpositie is uitgegaan van het geldende tarief van 25%.

De totale uitgestelde vorderingpositie ad per saldo € 229 miljoen (2012: € 193 miljoen) is als volgt te verdelen:

  • van Nederlandse fiscus te vorderen € 309 miljoen (2012: € 284 miljoen);
  • van Duitse fiscus te vorderen € 17 miljoen (2012: € 2 miljoen);
  • aan Britse fiscus verschuldigd nihil (2012: € 3 miljoen);
  • aan Ierse fiscus verschuldigd € 97 miljoen (2012: € 88 miljoen);
  • aan Tsjechische fiscus verschuldigd nihil (2012: € 2 miljoen).

Kortlopende belastingvorderingen en -schulden

De te vorderen winstbelasting ad € 30 miljoen (2012: € 11 miljoen) is als volgt te verdelen:

  • van Britse fiscus te vorderen € 2 miljoen (2012: € 11 miljoen);
  • van Nederlandse fiscus te vorderen: € 28 miljoen (2012: nihil).

De verschuldigde winstbelasting ad € 12 miljoen (2012: € 12 miljoen) is als volgt te verdelen:

  • aan Britse fiscus verschuldigd € 7 miljoen (2012: € 7 miljoen);
  • aan Nederlandse fiscus verschuldigd nihil (2012: € 5 miljoen);
  • aan Ierse fiscus verschuldigd € 5 miljoen (2012: nihil).