Vorig resultaat Volgend resultaat

6 (Uitgestelde) belastingvorderingen en -verplichtingen 8 Debiteuren en overige vorderingen

7 Voorraden

  31 december 2013 31 december 2012*
     
Onderhoudsmaterialen  93   115
Projecten in aanbouw onverkocht  7   3
Handelsgoederen  14   16
     
Totaal  114   134

 * De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijziging wisseldelen (klik hier voor meer informatie). 

In 2013 bedraagt de als last opgenomen vermindering van de voorraadwaarde tot netto-opbrengstwaarde € 10 miljoen (2012: € 4 miljoen). De cumulatieve waardevermindering bedraagt ultimo 2013 € 108 miljoen (2012: € 107 miljoen).