Vorig resultaat Volgend resultaat

10 Eigen vermogen 12 Leningen en overige financiële verplichtingen, inclusief derivaten

11 Aan komende jaren toe te rekenen baten

  31 december 2013 31 december 2012
     
Financieringsvoordelen  3   5
Afkoopsommen 130 139
     
Aan komende jaren toe te rekenen baten  133   144
Af: naar kortlopend -11 -10
     
Totaal langlopend per 31 december  122 134

Ultimo 2013 betreffen de aan komende jaren toe te rekenen baten het saldo van financieringsvoordelen en de afkoopsom loonkostensprong als gevolg van de verzelfstandiging van het spoorwegpensioenfonds in 1994.