Vorig resultaat Volgend resultaat

11 Aan komende jaren toe te rekenen baten 13 Personeelsbeloningen

12 Leningen en overige financiële verplichtingen, inclusief derivaten

Deze toelichting bevat informatie over de contractuele bepalingen van de rentedragende leningen en overige financiële verplichtingen van de Groep, die worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

  31 december 2013 31 december 2012
Langlopende verplichtingen    
Onderhandse leningen  618   520
Financiële leaseverplichtingen  75   5
Voor afdekking gebruikte renteswaps 38 52
Totaal 731 577
     
Kortlopende verplichtingen    
Onderhandse leningen 44  48
Financiële leaseverplichtingen 13  -
Totaal 57 48
     
Totaal verplichtingen 788 625

Onder de onderhandse leningen is een totale schuld van HSA opgenomen eind 2013 van € 195 miljoen (2012: € 80 miljoen). Hiervan is € 153 miljoen opgenomen onder de langlopende verplichtingen voor het deel dat na 2014 wordt betaald. Het gedeelte dat in 2014 wordt betaald (€ 42 miljoen) is opgenomen onder kortlopende verplichtingen. De rente is vast en bedraagt 3,027%.

In 2013 is voor een totaalbedrag van € 88 miljoen een financial lease contract aangegaan voor de lease van een aantal bussen. Deze verplichting is onderverdeeld in € 75 miljoen lang- en € 13 miljoen kortlopend.

Het met de leningen en overige financiële verplichtingen samenhangende liquiditeits-, valuta-, en renterisico van de Groep wordt nader toegelicht in noot 28.