Vorig resultaat Volgend resultaat

15 Overlopende posten 17 Vooruitontvangen baten

16 Crediteuren en overige schulden

  31 december 2013 31 december 2012*
     
Vooruitontvangen bedragen uit onderhanden werken  30   55
Handelscrediteuren  257   300
Kortlopend deel van aan komende jaren toe te rekenen baten  11   10
Overige belastingen en sociale lasten  93   66
Overige schulden  468   457
Overlopende passiva  322   360
     
Totaal  1.181   1.248

 * De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijziging reservering vrijetijdsaanspraken (klik hier voor meer informatie). 

 

Onder de overlopende passiva zijn de inzake FENS ontvangen gelden begrepen. Van deze post heeft naar verwachting circa € 77 miljoen een looptijd langer dan 1 jaar. Daarnaast is onder de crediteuren en overige schulden een bedrag opgenomen van € 21 miljoen met betrekking tot verbonden partijen.

Het liquiditeitsrisico van de Groep uit hoofde van handelscrediteuren en overige te betalen posten staan vermeld in noot 28.

Voor een nadere toelichting op de post vooruitontvangen bedragen uit onderhanden werken wordt verwezen naar noot 8.