Vorig resultaat Volgend resultaat

25 Overige bedrijfslasten 27 Winstbelasting

26 Nettofinancieringsresultaat

  2013 2012
Opgenomen in de winst-en-verliesrekening    
Rentebaten uit voor verkoop beschikbare financiële activa  1   1
Rentebaten uit deposito's met looptijd langer dan een maand  1   4
Rentebaten uit tegoeden bij banken  4   7
Nettowinst uit hoofde van de verkoop van uit het eigen vermogen    
overgeboekte voor verkoop beschikbare financiële activa  -   -
Koersverschillen  -   -
Leasebaten  -   1
Overige rentebaten  5   2
Financieringsbaten  11   15
     
Rentelasten uit tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde financiële verplichtingen  -7   -9
Rentelasten uit renteswaps afdekking van kasstromen  -14   -10
Financieringsvoordelen  8   9
Koersverschillen  -   -
Overige financieringslasten  -24   -30
Financieringslasten  -37   -40
     
Nettofinancieringsresultaat opgenomen in de winst-en-verliesrekening  -26   -25
     
Direct in het eigen vermogen opgenomen    
Valutaomrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten  -1   2
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen  11   -11
Nettoveranderingen in de reële waarde van voor verkoop beschikbare    
financiële vaste activa  -   1
Winstbelasting op baten en lasten die rechtstreeks in het eigen vermogen zijn verwerkt  -3   2
Direct in het eigen vermogen opgenomen financieringsresultaat, na belasting  7   -6
     
Toe te rekenen aan:    
De aandeelhouder van de vennootschap  7   -6
Minderheidsbelang  -   -
Direct in het eigen vermogen opgenomen financieringsresultaat, na belasting  7   -6