Vorig resultaat Volgend resultaat

Enkelvoudige balans per 31 december 2013 NV Nederlandse Spoorwegen Grondslagen voor de jaarrekening (enkelvoudig)

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 2013 NV Nederlandse Spoorwegen

  2013 2012*
     
Overig resultaat  -   -
Resultaat groepsmaatschappijen    
na belasting  -43   263
     
Netto resultaat  -43   263
* De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijzigingen in de geconsolideerde jaarrekening