Vorig resultaat Volgend resultaat

Eigen vermogen (enkelvoudig) Tien jaren NS

Overige gegevens

Statutaire winstbestemming

Conform artikel 21 lid 2 der Statuten van NV Nederlandse Spoorwegen bepaalt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de bestemming van een eventueel voordelig saldo van de winst-en-verliesrekening.

Voorstel tot winstbestemming

Aan de Vergadering zal worden voorgesteld om van het verlies ad € 43 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve. In 2013 is € 92 miljoen dividend betaald.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.