Vorig resultaat Volgend resultaat

Tien jaren NS Eerste half jaar voor NS in teken samenwerking

Begrippenlijst

5-minutennorm

Europese punctualiteitsnorm die stelt dat een trein pas is vertraagd als die vijf minuten te laat arriveert.

Aangepaste dienstregeling

Geregisseerde wijziging in het treinverloop als deze geconfronteerd dreigt te worden met een kwetsbare situatie, bijvoorbeeld vanwege sneeuwval, flinke koude of een groot onweersfront. Een aangepaste dienstregeling zorgt voor meer ruimte op het spoor. Er rijden dan minder treinen, wat de kans verkleint dat het treinverkeer vastloopt.

Aankomstpunctualiteit

De mate waarin aankomsttijden van treinen in de praktijk overeenkomen met de dienstregeling. In het algemeen is punctualiteit is een belangrijke maatstaf voor de kwaliteit van de uitvoering van het in de dienstregeling geplande proces.

ATBvv

Het Automatisch TreinBeïnvloedingssysteem – Verbeterde Versie is een systeem dat treinen ook automatisch voor het stoptonend sein (STS) stopt bij een snelheid onder de 40 km/u. Het systeem is een aanvulling op ATB Eerste Generatie (ATBEG).

Bak

Deel van een reizigerstrein. Dit kan zowel een rijtuig of een motorrijtuig als een deel van een treinstel zijn.

Beheerste toegang stations

Door uitvoering van het programma Elektronische en beheerste toegang stations (ET/BTS) worden poortjes geplaatst waar een reiziger met een chipkaart toegang tot de perrons krijgt. Het doel ervan is onder andere de sociale veiligheid op perrons te vergroten en zwartrijders in de treinen te weren en zo de veiligheid en beleving van de reiziger te verbeteren.

Bezettingsgraad

Norm waarin het reizigersaantal wordt afgezet tegen het aantal beschikbare plaatsen in de trein.

Buitendienststelling

Een in de dienstregeling geplande treinvrije periode voor onderhouds-, vernieuwings- of herstelwerkzaamheden. De infrastructuur is dan bestemd voor de vernieuwing van het spoor en niet voor treinverkeer. De buitendienststellingen worden geregeld door ProRail in samenspraak met de vervoerders.

CO2-vergelijker

Online-instrument in de reisplanner van NS dat de CO2-uitstoot van een geplande treinreis vergelijkt met de uitstoot tijdens dezelfde rit met allerlei type auto’s. De CO2-vergelijker is gebaseerd op cijfers van Milieu Centraal.

Concessie

Een overeenkomst waarmee een overheidsinstantie de gehele (of gedeeltelijke) exploitatie van een economische activiteit aan een derde uitbesteedt en waarvoor deze derde het exploitatierisico draagt. De Nederlandse overheid heeft de exploitatie van het hoofdrailnet aan NS gegund voor de periode 2015–2025.

Deelnemingenbeleid

Door het kabinet geformuleerd beleid ten aanzien van ondernemingen waarvan de staat aandeelhouder is.

Dienstregeling

De planning naar tijd en plaats van een vervoerdienst.

Dossier Duurzaam

Jaarlijks onderzoek dat  NS gebruikt om haar duurzame imago bij consumenten te toetsen.

Naadloos reizen

Een reis maken van A naar B zonder functionele of infrastructurele barrières.

Energie-efficiëntie

Het doel om de hoeveelheid energie die nodig is voor het leveren van producten of diensten te verminderen. NS verbetert haar energie-efficiëntie door de maximale inzet van moderne treinen met lager energieverbruik, zoals de Sprinter Light Train (SLT) en de revisie van oude treinen naar moderne en energiezuinigere treinen. Het energieverbruik vermindert ook door EnergieZuinig Rijden (EZR) en EnergieZuinig Opstellen. Daarvoor houden wij de Energie Efficiency Index bij.

EnergieZuinig Opstellen

Het behalen van energiewinst door bij het rangeren van treinen de verlichting en verwarming uit te schakelen om onnodig energieverbruik in de ‘wachtstand’ tegen te gaan.

EnergieZuinig Rijden

Het behalen van energiewinst door een rustige en punctuele rijstijl met snel optrekken en lang laten uitrollen van treinen.

ERTMS

European RailTraffic Management System. Het nieuwe Europese beveiligingssysteem op het spoor dat op termijn het ATB-systeem gaat vervangen.

Groepsraad

De groepsraad bestaat uit de directie plus de directeuren van de bedrijfsonderdelen en de directeur HR en Organisatie. De groepsraad wordt betrokken bij belangrijke besluiten voor NS.

Hoofdrailnet

Het spoornet waarop Nederlandse Spoorwegen (NS) het alleenrecht heeft voor het rijden van reizigerstreinen.

ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport.

Integrated reporting 

Integrated reporting helpt organisaties het proces van waardecreatie centraal te stellen in de verslaggeving. Het combineert de strategie, de sociale omgeving, de economische context, risico’s, kansen, en financiële en niet-financiële resultaten.

Intercity

Reizigerstrein die een snelle verbinding vormt tussen locaties en in principe slechts op de grote, belangrijke stations stopt. De IC is daarmee zeer geschikt voor het reizen over langere afstanden.

ISO 14001

De internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem, dat wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

ISO 50001

De internationale norm voor energiemanagementsystemen die zich specifiek richt op het terugdringen van het energieverbruik van een organisatie.

Keuzereiziger

Reiziger die voor zijn reis een keuze kan en wil maken tussen de auto en de trein.

Klant Investerings Model (KIM)

Analyse-instrument dat klantgedrag en klanttevredenheid als gevolg van onze prestaties nauwgezet kan volgen, verklaren, voorspellen en verbeteren.

Klantoordeel

Geformuleerde mening van reizigers over de dienstverlening van NS.

Knooppunt

Plaats waar veel wegen, spoorlijnen of modaliteiten samenkomen.

Lange Termijn Spooragenda

Een kwaliteitssprong op het spoor blijkt nodig om tegemoet te komen aan al deze wensen en ambities. Het ministerie van IenM heeft hiertoe in 2012 de Lange Termijn Spooragenda opgesteld.

Liberalisatie

Opheffing door de overheid van beperkingen om tot de vervoersmarkt toe te treden, wat concurrentie mogelijk maakt.

Locov

In het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) behartigen consumentenorganisaties de belangen van de treinreiziger. Zij doen dat door het voeren van overleg met en het adviseren van de Nederlandse Spoorwegen (NS), ProRail en met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De consumentenorganisaties geven advies aan NS, ProRail en het ministerie.

Lost Time Injury

Een gebeurtenis die leidt tot verzuim van meer dan een werkdag of dienst. Denk aan een ongeval in een werkplaats.

Masterplan Spoor (‘Operationele Uitwerking LTSA’)

Een kwaliteitssprong op het spoor blijkt nodig om tegemoet te komen aan al deze wensen en ambities. Het ministerie van IenM heeft hiertoe in 2012 de Lange Termijn Spooragenda opgesteld. NS en ProRail doen nu  gezamenlijk suggesties voor de operationele uitwerking hiervan.

Materieelonttrekking

Het uit dienst halen van materieel voor onderhoud of reparatie.

Materialiteit

Mix van het belang van stakeholders en de daadwerkelijke impact die NS kan hebben op het onderwerp.

Meerjarenafspraak Energie-Efficiency 3 (MJA3)

Meerjarenafspraak Energie-Efficiency 3 2001-2020 is een overeenkomst tussen de overheid en bedrijven, instellingen en gemeenten over het effectiever en efficiënter inzetten van energie.

NS Next

De nieuwe werkstijl van NS, die medewerkers in staat stelt om op basis van goede afspraken en hulpmiddelen plaats- en tijdonafhankelijk te werken.

OCCR

Het Operationeel Controle Centrum Rail is het landelijke controlecentrum voor het Nederlandse spoorwegnet. Vervoerders en infrabeheerders werken er in samen.  

Opstaptarief

Het basistarief dat wordt betaald bij de aanvang van het gebruik van het openbaar vervoer.

OV-chipkaart

Betaalmiddel voor openbaar vervoer in Nederland. De OV-chipkaart is geldig in trein, bus, tram en metro.

Punctualiteit

De mate waarin vertrek- en/of aankomsttijden van treinen in de praktijk overeenkomen met de dienstregeling. Punctualiteit is een belangrijke maatstaf voor de kwaliteit van de uitvoering van het in de dienstregeling geplande proces.

Railpocket

Zakcomputer van hoofdconducteur, servicemedewerker en machinist.

Reisrechtproduct

Ook wel reisproduct genoemd. Dit is het reisrecht of abonnement dat u op uw OV-chipkaart zet. Bijvoorbeeld een maandabonnement, trajectabonnement of fietstoeslag.

Reizigerskilometer

Eenheid voor de afstand die een individuele reiziger met een bepaald vervoermiddel aflegt.

Reizigerspunctualiteit

De reistijd van de klant inclusief alle aansluitingen ten opzichte van diens reisplan (bijvoorbeeld een uitgegeven reisadvies).

SER-energieakkoord

Energieakkoord voor duurzame groei. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.

Social Coupé

Evenement waarbij een speciaal ingerichte treincoupé reizigers stimuleert met elkaar te praten over maatschappelijke onderwerpen.

Stationsbelevingsmonitor

Instrument waarmee wordt gemeten hoe klanten stations beleven. Op alle treinstations in Nederland worden reizigers bevraagd naar hun waardering en beleving van stations(ruimtes).

STS-passage

Ongewenste niet-technische passage van een rood sein (stoptonend sein, sts).

Tariefsysteem

Systematiek waarin tarieven voor (internationaal) vervoer per spoor zijn vastgelegd.

TechniekFabriek

Vakschool voor treintechniek in Amsterdam en Zwolle.

TLS

Het bedrijf achter de OV-chipkaart, opgericht om het nationale OV-chipkaartsysteem in Nederland in te voeren en in stand te houden. Het uitgangspunt is dat alle Nederlandse OV-bedrijven zijn aangesloten op het nieuwe systeem. De vijf grote openbaar vervoerbedrijven namen het initiatief om TLS op te richten.

TOP-programma/TOP-besparing

Binnen de ondersteunende diensten van NS (Finance, IT, HR en Inkoop) zijn verbeteringen mogelijk in kosten en kwaliteit. Door beleid en werkwijze te standaardiseren, schaalvoordeel te zoeken, en synergie te bewerkstelligen. Het programma moet leiden tot een besparing van circa € 100 miljoen per jaar vanaf 2017, deels uit een besparing op inhuur en eigen personeel en deels door besparingen op inkoop.

Total cost of ownership

Een financieel managementmodel om een goede schatting van directe en indirecte kosten van een proces of product te maken.

Transfer

Routes tussen de treinen, en tussen trein en aansluitend vervoer.

Transparantiebenchmark

Instrument van het ministerie van Economische Zaken ter bevordering van de maatschappelijke verslaggeving in Nederland. De Transparantiebenchmark geeft inzicht in de wijze waarop de grootste Nederlandse ondernemingen verslag doen van hun MVO-activiteiten.

Treinbelevingsmonitor (TBM)

Instrument om te onderzoeken hoe het veranderen van elementen in de trein de waardering van reizigers over de kwaliteit van de trein beïnvloedt.

Veiligheidsmanagementsysteem

Een systeem gericht op het managen van risico’s: identificatie, analyse, verkleinen, en beheersen van risico’s.

Vervoerscapaciteit

De capaciteit van een trein om een hoeveelheid passagiers te vervoeren.

Vervoerplan 2014

In het Vervoerplan geeft NS aan hoe zij in 2014 invulling geeft aan de uitvoering van de in de vervoerconcessie beschreven zorgplicht. NS doet dit primair via haar bedrijfsonderdeel NS Reizigers.

Vierde EU Spoorwegpakket

Op 30 januari 2013 heeft Eurocommissaris Siim Kallas zijn 4e Spoorwegpakket gepresenteerd. Met het 4e Spoorwegpakket wil de Europese Commissie de in haar ogen slecht presterende spoorsector verder hervormen, innovatie bevorderen en betere dienstverlening aanmoedigen om groei te stimuleren.

Warmte- en koudeopslag (WKO)

Methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en te koelen.

Zitplaatscapaciteit

De capaciteit aan zitplaatsen in een trein om passagiers te vervoeren.