Vorig resultaat Volgend resultaat

Zes strategische thema’s Scope

Inspelen op ontwikkelingen

Het is voor NS belangrijk om in te spelen op ontwikkelingen en gebeurtenissen die van invloed zijn op onze klanten en bedrijfsvoering. Ons speelveld kent een aantal ontwikkelingen en trends die NS voor uitdagingen stellen. De voortdurende financiële crisis in de Eurozone zorgde in 2013 voor onvoorspelbare economische- en politieke condities. In de transportmarkt blijft de Europese Commissie met haar voorstellen van het Vierde Europese Spoorwegpakket verregaande competitie door openstelling van nationale markten en interoperabiliteit op het Europese spoor promoten. Het Europees Parlement en de Raad van Ministers moeten hierover nog wel besluiten. Voortdurende verstedelijking zorgt voor een toenemende mobiliteitsvraag in de Randstad, terwijl in krimpregio’s een afname in deze vraag wordt verwacht. Voor de reiziger is het van belang dat afstemming van openbaar-vervoersaansluitingen georganiseerd wordt. Dat vereist een nauwe samenwerking tussen vervoerders. Nieuwe technologieën vormen een integraal onderdeel van het dagelijks leven en zorgen ervoor dat consumenten steeds beter geïnformeerd raken. Sociale media stellen bedrijven en consumenten beter in staat informatie uit te wisselen. Innovatieve technologieën zorgen er ook voor dat werkpatronen en daarmee de vraag naar mobiliteit verschuiven: mensen gaan op andere tijden en plaatsen werken. OV-bedrijven en concessieverleners zullen moeten inspelen op deze veranderende vraag naar openbaar vervoer.

Explosieve wereldwijde groei in productie en consumptie zorgt voor toenemende druk op natuurlijke hulpbronnen en het klimaat. De vraag naar hernieuwbare energie wint terrein. Consumenten willen door hun vervoerskeuze een impact maken op hun omgeving. De trein blijft naast fietsen en lopen de meest energie-efficiënte wijze van vervoer.

Tenslotte blijkt uit onze eigen sterkte- en zwakteanalyse een belangrijke kans voor NS: er is vanuit de reizigers behoefte aan een deur-tot-deuraanbod. NS speelt daar met diverse ontwikkelingen in de keten op in. Dat doen wij zelf (OV-fiets, Qbuzz) of in samenwerking met andere vervoerders of dienstverleners. NS loopt daarin internationaal voorop.

Het is een uitdaging voor NS om op het drukke en complexe spoornet van Nederland elke dag onze punctualiteitsdoelstelling te halen. Door de realiteit van dagelijkse gebeurtenissen lukt ons dat niet altijd.