Vorig resultaat Volgend resultaat

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar NV Nederlandse Spoorwegen Algemene toelichting

Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht Eigen Vermogen over het eerste halfjaar NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's) Geplaatst aandelen kapitaal Reserve omrek. Verschillen Afdekkings-reserve Reële waarde reserve Actuariële reserve Ingehou-den winsten Totaal Minder-heids-belang Totaal eigen vermogen
                   
Stand per 1 januari 2013 vóór herziening  1.012  2  -36  0   11   2.179   3.168   -   3.168
Effect stelselwijzigingen              -     -
                   
Herziene stand per 1 januari 2013  1.012   2  -36   -   11   2.179   3.168   -   3.168
                   
Gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de periode                  
Resultaat over de verslagperiode na stelselwijziging           -76  -76  0  -76
                   
Niet-gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen 0 -2  8   1   -   -   7     7
Totaalresultaat over de verslagperiode   -2   8   1   -  -76  -69  0  -69
                   
Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen                  
Dividend aan aandeelhouders           -92  -92    -92
Overig                  
                   
Stand per 30 juni 2013  1.012   -  -28   1   11   2.011   3.007   -   3.007
 

(in miljoenen euro's) Geplaatst aandelen kapitaal Reserve omrek. Verschillen Afdekkings-reserve Reële waarde reserve Actuariële reserve Ingehou-den winsten Totaal Minder-heids-belang Totaal eigen vermogen
                   
Stand per 1 januari 2014  1.012  1  -28  0   13   2.046   3.044   -   3.044
Effect stelselwijzigingen            -   -     -
                   
Herziene stand per 1 januari 2014  1.012   1  -28   -   13   2.046   3.044   -   3.044
                   
Gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de periode                  
Resultaat over de verslagperiode           133  133  0  133
                   
Niet-gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen  -  2  1  0  3  0  6    6
Totaalresultaat over de verslagperiode 0  2  1  0  3  133  139  0  139
                   
Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen                  
Dividend aan aandeelhouders           0  0    0
                   
Stand per 30 juni 2014 1.012  3  -27  0  16  2.179  3.183  0  3.183