Vorig resultaat Volgend resultaat

4 Voorzieningen 6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

5 Leningen en overige financiële verplichtingen

Het totaalbedrag aan leningen en overige financiële verplichtingen kan als volgt worden gespecificeerd:

(in miljoenen euro's) 30 juni 2014 31 december 2013
     
Langlopende verplichtingen    
Onderhandse leningen   687   618
Financiële leaseverplichtingen  85   74
Voor afdekking gebruikte renteswaps  36   38
Totaal  808   730
     
Kortlopende verplichtingen    
Onderhandse leningen  45   44
Financiële leaseverplichtingen  7   13
Totaal  52   57
     
Totaal verplichtingen  860   787

Bij het bepalen van de waarde van voor afdekking gebruikte renteswaps gebruikt de Groep waarderingstechnieken waarbij alle significante benodigde gegevens zijn ontleend aan zichtbare marktgegevens.