Vorig resultaat Volgend resultaat

Directie Externe accountant

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algehele gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Hij staat de directie met raad terzijde. De raad van commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De verantwoordelijkheden, taak en werkwijze van de raad van commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van NS en in de reglementen van de raad van commissarissen en zijn commissies. De raad onderschrijft in algemene zin de best practices en principes uit hoofdstuk III van de Nederlandse Corporate Governance Code en past deze toe.

De leden van de raad van commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen en met inachtneming van een profiel benoemd door de Algemene Vergadering. Over de voorgenomen benoemingen wordt overleg gepleegd met de Centrale Ondernemingsraad. Het profiel van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de raad van commissarissen en is te vinden op de website van de onderneming.

Bij de samenstelling van de raad van commissarissen is rekening gehouden met de aard van de onderneming, haar aandeelhouder, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. Het rooster van aftreden van de raad van commissarissen is vastgesteld conform de beginselen van de Code en is zodanig dat voorkomen wordt dat veel commissarissen tegelijk aftreden.

Vanwege de omvang, de diversiteit en de complexiteit van de te behandelen onderwerpen heeft de raad van commissarissen drie commissies ingesteld: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de selectie- en benoemingcommissie. Deze commissies dragen bij tot een effectieve besluitvorming door de raad van commissarissen.

Auditcommissie

De auditcommissie voert haar taken uit volgens het reglement zoals dat door de raad van commissarissen volgens de voorschriften van de Code is goedgekeurd. De auditcommissie bestaat uit drie leden en wordt voorgezeten door dr. Frans Cremers. De auditcommissie is belast met het ten behoeve van de raad van commissarissen adviseren over en bewaken van de integriteit van de jaarrekening, de financiering en de aan financiering gerelateerde strategieën, de fiscale planning en het functioneren van het risicobeheersings- en controlesysteem. Het toezicht op de toepassing van informatie- en communicatietechnologie is belegd bij de voltallige raad van commissarissen.

Gecombineerde Remuneratiecommissie en Selectie- en benoemingscommissie

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie stelt een remuneratierapport op en legt dit ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen. De remuneratiecommissie bestaat uit drie leden en wordt voorgezeten door mevrouw Truze Lodder. De remuneratiecommissie doet een voorstel voor de bezoldiging van de individuele leden van de directie dat in lijn is met het door de Algemene Vergadering goedgekeurde remuneratiebeleid.

Selectie- en benoemingscommissie

De selectie- en benoemingscommissie stelt de selectiecriteria en benoemingsprocedures op inzake de benoeming van commissarissen en directieleden. Deze commissie bestaat uit drie leden en wordt voorgezeten door de heer Carel van den Driest. De selectie- en benoemingscommissie heeft tot taak periodiek de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen te beoordelen en aan de raad van commissarissen een profielschets voor dit orgaan voor te stellen. Ook stelt zij ten behoeve van de raad van commissarissen een rapportage over het functioneren van het orgaan op en doet zij voorstellen voor (her)benoeming van commissarissen.

In de commissies wordt onder meer gesproken over het beloningsbeleid, de targets, de jaarkalender, de evaluatie van de raad en toekomstige vacatures in de raad en op sleutelposities in de onderneming.