Vorig resultaat Volgend resultaat

Integraal verslag Reikwijdte

Verslaggevingscriteria

NS rapporteert op basis van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) versie 3.1. De GRI-richtlijnen zijn wereldwijd de meest geaccepteerde richtlijnen voor het opstellen van niet-financiële jaarverslagen. De richtlijnen zijn te vinden op www.globalreporting.org. De duurzaamheidsinformatie in het jaarverslag 2013 rapporteert NS op basis van GRI-richtlijnen op toepassingsniveau A+ (third party checked) en interne rapportagecriteria. Wij zijn voornemens om het verslag over verslagjaar 2014 in te richten langs de vereisten van de vierde generatie GRI-richtlijnen: G4. Om de waarde van ons verslag over 2013 te verhogen hebben wij KPMG gevraagd zekerheid af te geven bij de gepresenteerde informatie in het verslag. Dit is een verbetering ten opzichte van vorig jaar, waarbij wij KPMG gevraagd hebben enkel bij het duurzaamheidsonderdeel zekerheid af te geven. Het assurancerapport vindt u in de pdf op deze website. 

Het is de ambitie om het niveau van zekerheid te verhogen voor geselecteerde KPI’s. De selectie van de indicatoren is gebaseerd op de leidraden van GRI, de gesprekken met onze belanghebbenden en de daaruit volgende materialiteitsmatrix. Gegevens die wij rapporteren zijn zoveel mogelijk gebaseerd op metingen en berekeningen (zoals elektriciteitsverbruik). Andere gegevens worden onttrokken uit centrale systemen (bijvoorbeeld HR-gegevens) of zijn gebaseerd op opgaves door derden (bijvoorbeeld afval). Indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de definities, meetmethodes of inherente beperkingen in de data of als er gebruikgemaakt is van extrapolatie of schatting, wordt dit aangegeven in het verslag of de rapportagecriteria. Deze zijn hier te vinden. Duurzaamheid is sinds 2010 onderdeel van de reguliere planning- en controlcyclus. Dit betekent dat de data worden gerapporteerd door middel van de maandelijkse rapportages. De processen van verzameling en validatie van data staan beschreven in het MVO-handboek. De interne verificatieprocedures die zijn ingericht worden uitgevoerd door onze controllers. Zij kijken naar afwijkingen in de data ten opzichte van voorgaande rapportages, naar de plausibiliteit van gerapporteerde gegevens en vragen waar nodig ondersteunend bewijsmateriaal op.

De financiële verslaggevingscriteria zijn opgenomen in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.